Legislativa

 • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).
 • Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).
 • Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k  nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“).
 • Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
 • Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
 • Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK Praha 2007, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku č. 1 ČÚZK Praha 2008, č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 ČÚZK Praha 2009, č.j. ČÚZK 2390 /2009-22 ze dne 29.5.2009.
 • Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23. v rozsahu a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu.
 • Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 6665/2004-24, ve znění dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24.
 • Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, PPBP ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22.
 • Metodický návod k provádění pozemkových úprav, MZe ČR, Ústřední pozemkový úřad, č.j. 10747/2010-13300
 • Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, MZe ČR, Ústřední pozemkový úřad, č.j. 10749/2010-13300, včetně digitální formy, Mze-ÚPÚ, Praha 2010, č. j.: 10749/2010-13300 (viz www.eagri.cz – pozemkové úřady – právní předpisy a metodiky).
 • Návod pro vedení katastrální mapy, ČÚZK Praha, č.j. 6661/2007-22
 • Návod pro obnovu katastrálního operátu, Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) Praha, č.j. 6530/2007-22, 22 ve znění dodatku č. 1 ČÚZK Praha 2008, č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 ČÚZK Praha 2009, č.j. ČÚZK 2390/2009-22 ze dne 29.5.2009
 • Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č. j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1  č. j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č. j. 5165/2003-24, dodatku č. 3 č. j.899/2004-24, dodatku č.4 č. j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 č. j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č. j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č. j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 č. j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č. j. ČÚZK 2704/2009-24 a dodatku č. 10 č. j. ČÚZK 5131/2009-24.
 • Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č. j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č. j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č. j.  2086/1998-22.
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
 • Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.
  • Platné technické normy
 •  

  Právní předpisy v oboru zeměměřictví a katastru

  Zákon Plný text
  Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) č. 256/2013 Sb. 
  Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 175/2003 Sb., zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb. č. 359/1992 Sb. 
  Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 257/2013 Sb. č. 200/1994 Sb. 
  Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 123/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb. č. 106/1999 Sb.  
  Vyhláška Plný text
  Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb. a vyhlášky č. 311/2009 Sb. č. 31/1995 Sb. 
  Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) č. 357/2013 Sb.  
  Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí č. 358/2013 Sb.  
  Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu č. 359/2013 Sb.  
  Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí č. 359/2011 Sb.  
  Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce č. 233/2010 Sb.  
  Nařízení vlády Plný text
  Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb. č. 430/2006 Sb.  
  Sdělení ČÚZK Plný text
  Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014. č. 368/2013 Sb.  
  Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí č. 369/2013 Sb.