ASZ ČR a Mezinárodní rok půdy

Zdroj: www.agris.cz, 30.03.2015

Termíny Selských slavností a témata seminářů v Mezinárodním roce půdy:

16. května * Farma Hrnčíř * Proseč pod Křemešníkem (okres Pelhřimov)

Půda v mém vlastnictví – legislativa týkající se vlastnických vztahů k půdě

6. června * Ekofarma Jalový dvůr * Heršpice (okres Vyškov)

Kam se ztrácí naše půda? – problematika ubývání půdního fondu

4. července * Farma rodiny Zitkových * Vlčnov (okres Chrudim)

Hodnota mé půdy – hodnocení a oceňování zemědělské půdy

12. září * Statek Vodňanský * Blíževedly (okres Česká Lípa)

Chráním půdu správně? – ochrana půd před erozí

26. září * Farma rodiny Novákových * Obora (okres Tábor)

Půda jako dědictví dalším generacím – přirozené předávání rodinných statků

17. října * Statek Adámek a Vaněčkův statek * Čelina (okres Příbram)

Krajina státní hranicí nekončí – jak se hospodaří našim sousedům

Celé sérii Selských slavností budou ještě předcházet dva úvodní samostatné odborné semináře pod názvem „Půda – nejcennější komodita“

17. dubna * Hotel Obora Kinský * Chlumec nad Cidlinou

24. dubna * Hotel Záložna * Příkazy u Olomouce

K jednotlivým tématům:

Půda v mém vlastnictví

Práva vlastníků půdy svobodně nakládat se svým majetkem omezuje nekonečné množství zákonů, vyhlášek, metodických pokynů a dokumentů. Pokud vlastník půdy na svých pozemcích nehospodaří, vede to k jeho naprostému nezájmu za svá vlastnická práva bojovat. Řešení? Posílit ochranu vlastníků půdy.

Kam se ztrácí naše půda?

Logistická centra, průmyslové areály, obytné domy na původně zemědělské půdě… Zábory velmi kvalitní půdy, které právě v ČR nejvíce ubývá… Řešení? Důsledná finanční ochrana zemědělského půdního fondu.

Hodnota mé půdy

Půda je bezesporu nejcennějším výrobním prostředkem všech zemědělců. Nákup půdy je proto pro sedláky prioritou, investicí do budoucna a zárukou dalšího rozvoje statků. Řešení? Zabránit skoupení venkova oligarchy.

Chráním půdu správně?

Postupující vodní a větrná eroze je největším problémem české krajiny, která zasahuje polovinu území naší země. Zvyšuje rizika poškození soukromého, obecního i státního majetku, neboť urychluje negativní důsledky klimatických extrémů, a to jak povodní, tak sucha, snižuje konkurenceschopnost českého zemědělství poklesem kvality půdy. Řešení? Monitoring eroze a důsledné potrestání viníků škod.

Půda jako dědictví dalším generacím

Masivní odplývání půdy do nezemědělských činností? Ne v případě rodinných farem!  Jedním ze strategických cílů rodinných farem je předat půdu v nejlepším možném stavu následujícím generacím, a i proto se snaží půdní držbu rozšířit, což v praxi přispívá ke zlepšení stavu životního prostředí. Řešení? Snaha o růst vlastnictví půdy obhospodařované rodinnými farmami.

Krajina státní hranicí nekončí

Jak se hospodaří našim sousedům? Jaké jsou v jiných státech možnosti ochrany půdy, jednání s vlastníky půdy a legislativa? Jaké změny jim přinesla implementace nových podmínek Společné zemědělské politiky EU? Řešení? Prohloubení spolupráce se zemědělskými organizacemi v ostatních státech.

Podstatou příležitosti diskutovat o půdě z nejrůznějších hledisek bude spolupráce se zástupci státní, nevládní a akademické sféry.

Například se Svazem vlastníků půdy ČR, Evropským svazem vlastníků půdy, Statním pozemkovým úřadem, Ministerstvy zemědělství a životního prostředí ČR, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy ČR, Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, Ústavem zemědělské ekonomiky a informací, Českým statistickým úřadem, Masarykovou univerzitou Brno, Ústavem pro studium totalitních režimů, Svazem měst a obcí ČR a Spolkem pro obnovu venkova ČR.

Kromě zástupců zemědělských nevládních organizací budou vítanými a nejdůležitějšími účastníky a diskutéry na seminářích sedláci a vlastníci půdy z celé ČR.