Podněty ke zrychlení procesu pozemkových úprav v ČR

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

Věc: Podněty ke zrychlení procesu pozemkových úprav v ČR

Určeno reorganizátorům soustavy pozemkových úřadů, kteří budou nepochybně vystaveni manipulacím  skrytým se za tezi – je nutno zrychlit poz. úpravy, cestou jejich zjednodušení. Tyto manipulace nejsou nové. Manipulátoři mají známá příjmení, tristní neznalost  poz. úprav a skrývanou neúctu k právu. Někteří z nich pracují v poz. úřadech, jiní parazitují na veř. zakázkách projektováním poz. úprav a bylo by záhodno prověřit odborným hodnocením kvality jejich výpracků. Mohlo by dojít ke zjištění že opakovaně porušují povinnosti autorizovaných osob. Pak by mělo následovat uvážení zda jim znovu udělit vyznamenání za dlouhodobé zásluhy nebo jim odebrat autorizaci.

Asociace s dlouhodobým zneklidněním vnímá opakované podněty.ke zrychlení procesu pozemkových úprav, za nimiž se skrývá neznalost podstaty pozemkových úprav. Přes to Asociace zastává názor že je možno pozemkové úpravy zrychlit. Sdělujeme naše následující podněty ke zrychlení procesu pozemkových úprav v ČR.

1. Pozemkové úpravy vymezují zákony jako hluboký zásah státu do ústavního práva vlastnit pozemky. Z toho také vyplývá také časový nárok a průběh procesu.

2. Komplexní pozemková úprava v ČR standardně končí zápisem v KN do čtyř let od zadání zhotovení návrhu. Srovnatelné operace v Rakousku nebo v Německu trvají sedm let a více. Ojediněle případy delšího trvání pozemkových úprav v ČR jsou vyvolány střety zájmů vlastníků s uživateli pozemků, spekulativní aktivity některých vlastníků pozemků blokovat ukončení pozemkových úprav. Další příčinou je nedostatek pozemků pro společná zařízení a neochota vlastníků poskytnout část svých pozemků pro veřejný zájem.

3. V ČR je dostatek kapacit poskytujících pro pozemkové úpravy měřické a projektové služby. Není proto třeba aby pozemkové úřady vázaly svoje pracovníky projektováním pozemkových úprav.

4. Základním faktorem s rozhodujícím vlivem na zrychlení procesu pozemkových úprav je výkonnost a kvalita práce soustavy pozemkových úřadů. Zejména je možno zrychlit a značně zkrátit přípravy úřadu. k zadání návrhů pozemkových úprav.Tyto přípravy dnes mnohdy trvají déle než vlastní provedení poz. úprav. Také je možno zrychlit zadávání návrhů poz. úprav. Zvážit je třeba využití metody rámcových smluv. Rozhodně je možno kvalifikovaným a kvalitním vypracováním zadávacích dokumentací zrychlit zadávání návrhů poz úprav a současně dosahovat vyšší kvality návrhů poz. úprav bez prodloužení času na zpracování  a zapsání do KN.

5. Fáze uskutečňování pozemkových úprav po jejich zapsání do KN nemá žádné kapacitní překážky ani ve vytyčování pozemků ani v realizaci společných zařízení. Jedinými překážkami je omezený výkon soustavy poz.  úřadů a nedostatek veřejných finančních zdrojů.

Vypracoval Ing. J. Martének, místopředseda Asociace , v Brně 6.2. 2013

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*