Udržitelnost procesu pozemkových úprav v ČR

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy

 

Vážený pane ústřední řediteli.

 

Obracím se na Vás tímto dopisem z pozice předsedkyně výboru Asociace poskytovatelů služeb v pozemkových úpravách. Naše Asociace je zájmovým sdružením právnických a fyzických osob řádně podnikajících v poskytování služeb pro pozemkové úpravy. Tato skutečnost, s přihlédnutím k faktu, že Váš úřad má klíčové postavení v procesu pozemkových úprav, je pro nás motivací následujícího sdělení.

Od vzniku Státního pozemkového úřadu s vysokou pozorností sledujeme jeho utváření, projevy a dopady jeho působení na podnikání našich členů, na udržitelnost  procesu pozemkových úprav v ČR. Zaujalo nás Vaše sdělení na společné tiskové konferenci s ministrem zemědělství o zrychlení pozemkových úprav v ČR. Označil jste dokonce termín, do kterého by měly být tyto operace v ČR ukončeny. Vycházejíce z předmětu činnosti Asociace, který zahrnuje také stabilizaci podnikatelského prostředí poskytování služeb pro pozemkové úpravy, pokládáme za nezbytné upozornit Vás na několik směrů, ve kterých je nutné učinit Vaším úřadem aktivní opatření pro zrychlení procesu pozemkových úprav v ČR. Důvodně se obáváme, že bez těchto opatření by mohlo již v krátkodobém horizontu nastat nežádoucí zpomalení nebo dokonce zablokování činnosti, za kterou Váš úřad nese zodpovědnost k veřejnému zájmu. Impulzem k tomuto našemu sdělení byla mimo jiné konference tematické pracovní skupiny „Pozemkové úpravy“, konaná 26.3.2013. S politováním jsme konstatovali, že konference byla převážně obecně propagandistickou akcí a neposkytla účastníkům podstatné informace o tom, jakými prostředky a opatřeními bude Váš úřad směřovat k vámi vytyčenému cíli. Tato okolnost spolu s našimi poznatky
o dosavadním postupu a působení Vašeho úřadu v pozemkových úpravách za poslední tři měsíce nás nutí, abychom Vás požádali o informování alespoň odborné veřejnosti o tom, jak hodláte v nejbližší době postupovat v některých zásadních směrech.

Prvořadým z těchto směrů je financování pozemkových úprav v tomto roce ale také v perspektivě následných let. Neinformovanost v tomto směru je zvláště palčivá v důsledku dosavadní nefunkčnosti systému zadávání veřejných zakázek v oboru návrhů poz. úprav, ale také staveb společných zařízení. Systém zadávání VZ již v roce 2012 nefungoval dostatečně dynamicky a byl jednou z příčin nedostatečného využití účelově vázaných finančních prostředků státu. V současnosti pokládáme za velmi důvodné tvrzení, že ztráta první čtvrtiny roku 2013 v zadávání VZ zejména v oboru návrhů poz. úprav bude mít prokazatelné negativní dopady ve zpomalení procesu poz. úprav. V této souvislosti musíme označit za ohroženou také dynamiku a financování pozemkových úprav v letech 2014, 2015 a dále, pokud nedojde k rychlému a zásadnímu obratu. Proto se pozastavujeme nad faktem, že systém zadávání VZ Vašeho úřadu ve vztahu k pozemkovým úpravám ještě ani dnes nedisponuje funkční úpravou interními předpisy, nebyly stanoveny ani povinnosti jednotlivých organizačních složek, ani jejich zodpovědnost za očekávatelné zpomalení poz. úprav, ani kvantifikované úkoly.

 Druhým směrem, ve kterém odborná veřejnost s narůstající netrpělivostí očekává  informace o Vašem postupu ke zrychlení pozemkových úprav v ČR, je rozložení pracovních kapacit Vašeho úřadu do jednotlivých činností, které jsou vašemu úřadu svěřeny. Pokládáme totiž za neudržitelné zpochybňovat trend zrychlení pozemkové úpravy omezováním lidských zdrojů nasazovaných k plnění tohoto veřejného zájmu. Jsme si dobře vědomi situace v pozemkových úpravách a pokládáme proto za stejně významné jak množství tak odbornou kvalifikaci pracovníků, kterým tuto práci a zodpovědnost svěřujete. Proto nepochybujeme  tom, že záležitosti pracovních kapacit je významnou součástí Vašich strategických úvah a že je tudíž možné o těchto záležitostech veřejnou odbornost informovat.

Vážený pane ústřední řediteli předkládáme Vám toto sdělení jako projev vysoké úrovně zájmu odborné veřejnosti o Váš postup v utváření a řízení Státního pozemkového úřadu. Toto sdělení je velmi zřetelně motivováno naším společným zájmem. Na naší straně jde o zájem kvalitně a kvalifikovaně realizovat nabídku služeb našich členů při provádění pozemkových úprav. Na Vaší straně věříme v zájem vést plně a efektivně funkční úřad urychlující proces pozemkových úprav v ČR. Nepochybujeme proto o tom, že najdete vhodné podmínky a prostředky k informování odborné veřejnosti ve shora zmíněných směrech

   S pozdravem

 

Ing. Renata Šmahelová

předsedkyně  Asociace

 

 

 

V Brně, 29.3.2013

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*