České zemědělství získá v příštích sedmi letech v rámci Programu rozvoje venkova 84 miliard korun

9.7.2014

Tisková zpráva – Vláda dnes schválila Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 předložený ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. Jde o základní dokument Ministerstva pro čerpání dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v daném programovém období. Na podporu českých zemědělců, potravinářů a lesníků je připraveno zhruba 84 miliard korun. Program bude předložen Evropské komisi, která by ho měla schválit začátkem roku 2015.

„Cílem Programu rozvoje venkova je především srovnatelné postavení sektoru našeho zemědělství s ostatními členskými státy Evropské unie. Byl připravován na principu partnerství, tedy v úzké spolupráci jak s dalšími resorty, tak se zástupci nevládních organizací na různých pracovních skupinách a u kulatých stolů s partnery zejména z podnikatelské sféry,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Nový Program rozvoje venkova (PRV) navazuje na předchozí úspěšné programy MZe. Jeho zaměření je ale užší, protože kvůli úsporám EU má oproti období 2007 – 2013 rozpočet nižší o zhruba 16 miliard korun. V rámci nového PRV proto nebudou nadále zařazeny podpory pro obce a nezemědělské podnikatele, ty budou řešeny prostřednictvím operačních programů ostatních resortů.

„Ministerstvo zemědělství rozhodnutím předchozí vlády premiéra Petra Nečase přišlo v rámci Programu rozvoje venkova o oblast podpory pro obce a nezemědělské podnikatele, která pod náš resort přirozeně patří. Pro uvedené subjekty to může v budoucnu znamenat větší administrativní zátěž,“ uvedl ministr Jurečka.

PRV obsahuje opatření cílená na investice do zemědělských podniků včetně podpory mladých zemědělců a diverzifikace činnosti, kdy budou předmětem podpory např. stáje, sklady, technologie pro živočišnou i rostlinnou výrobu, jímky, hnojiště, speciální stroje, kotelny na biomasu, technologie a provozovny pro nezemědělskou činnost, bioplynové stanice či agroturistika. Dále budou podporovány investice do zpracování zemědělských produktů, balení a značení výrobků včetně monitoringu kvality. Pokud jde o oblast investic do lesního hospodářství, půjdou peníze zejména na rekonstrukce a výstavbu lesních cest, na pořízení lesnických strojů a technologií šetrných k životnímu prostředí, zpracování dřeva v malých pilařských provozovnách, budování retenčních nádrží, hrazení bystřin, protipovodňová opatření nebo obnovu po kalamitách. Nadále budou podporovány pozemkové úpravy. Ve srovnání s předchozím obdobím bude větší důraz kladen na projekty spolupráce – sdílení zařízení a zdrojů, inovace v zemědělství a potravinářství, podporu krátkých dodavatelských řetězců včetně podpory operačních skupin Evropského inovačního partnerství, které přispějí k předávání znalostí.

Další součástí programu jsou opatření plošná, zaměřená na udržitelné hospodaření na zemědělské a lesní půdě. Stěžejní Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO), Ekologické zemědělství (EZ) a Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (tzv. LFA) budou podmíněny dodržením minimální intenzity chovu hospodářských zvířat, což nepřímo podpoří živočišnou výrobu. Na základě intenzivní diskuze byla sjednocena podmínka intenzity pro  AEKO a EZ na úrovni 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar travního porostu. U opatření ekologického zemědělství jsou upraveny podmínky, které zajistí transparentnost a efektivnost vynakládaných finančních prostředků. Nově je do PRV zařazeno opatření nazvané Dobré životní podmínky zvířat (welfare) zaměřené na skot a prasata.

Na využití metody LEADER – komunitně vedený místní rozvoj – je vyčleněno 5 % z rozpočtu PRV, do jeho implementace se nově zapojí i programy z jiných ministerstev, a to Integrovaný regionální operační program (MMR), OP Zaměstnanost (MPSV) a OP Životní prostředí (MŽP). Metoda LEADER dokáže preference projektů nastavit tak, aby byly více zaměřeny na potřeby jednotlivých regionů. Z PRV bude hrazena ta část strategie tzv. Místních akčních skupin (MAS), která se zabývá modernizací zemědělských a potravinářských podniků nebo například investicemi v lesním hospodářství.

Do 17. července 2014 bude Program rozvoje venkova předložen ke schválení Evropské komisi. Ministerstvo zemědělství jako Řídicí orgán PRV předpokládá vyjednávání programu s EK ve 4. čtvrtletí letošního roku a jeho schválení začátkem roku 2015. Na termín schválení bude navazovat harmonogram příjmů žádostí nejprve pro plošná opatření v rámci jednotné žádosti o platbu v květnu 2015, následovat bude vyhlášení termínů pro příjem jednotlivých projektových žádostí.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*