Výběr činností asociace PÚ v období od 28.1.2014 do 30.5.2014

Uskutečněná jednání:

  • Jednání s pověřeným ředitelem SPÚ Martinem Vrbou (SPÚ Praha, 26.3. 2014)

Na tomto jednání se představili společně zástupci naší Asociace (Josef Glos), ČMKPÚ (Mojmír Procházka, Zbyněk Pilař) a Komory geodetů a kartografů (Lubor Pekárský) dočasně pověřenému řediteli SPÚ Martinu Vrbovi. Ve shodě všech tří subjektů jsme panu řediteli sdělili hlavní důvody naší návštěvy – problémy s propadem v zadávání KPÚ, nízké nabídkové ceny a snížení počtu pracovníků zabývajících se KPÚ na pobočkách. Na jednání byli dále přítomni zástupci SPÚ Karel Jacko a Petr Trombík, kteří nás informovali o záměru SPÚ založit pracovní skupinu pro pozemkové úpravy a obecně specifikovail  předpokládané zaměření této skupiny. Ředitel Vrba nás seznámil se skutečností, že SPÚ byl požádán vyjádřit se k žádosti (?) ČMKPÚ o schůzku s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou a požádal nás o součinnost s SPÚ v případě realizace této schůzky. Na závěr byl dohodnut termín první schůzky pracovní skupiny.

  • Jednání s předsedou Zemědělského výboru Jaroslavem Faltýnkem (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 9.4.2014)

Jednání se za naší Asociaci zúčastnili Josef Glos a Martin Malec. Po představení jsme seznámili p. poslance Faltýnka s důvody naší návštěvy a předali mu „Souhrnnou situační zprávu o pozemkových úpravách“. Pan Faltýnek nás poté požádal o vysvětlení účelu a průběhu pozemkových úprav a informoval nás o probíhajících změnách ve vedení SPÚ. Přislíbil, že se setká s nově jmenovanou náměstkyní Svatavou Maradovou a bude ji informovat o námi předložených bodech ohrožení pozemkových úprav v ČR.

  • Jednání s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou ( MZE ČR, Praha, 30.4.2014)

Jednání se zúčastnili: za MZE – ministr zemědělství Marian Jurečka, šéfporadkyně ministra Simona Prečanová, za naší Asociaci – Josef Glos, za ČMKPÚ –  Mojmír Procházka, za KGK – Lubor Pekárský a dále za krajskou kancelář KDU-ČSL Plzeňského kraje – Oldřich Rozšafný a Petr Náhlík.

Po představení jsme seznámili p. ministra se současnou situací procesu pozemkových úprav v ČR z pohledu nás – zpracovatelů a předali mu dokument „Situační zpráva o pozemkových úpravách“ (viz příloha v sekci pro členy). Na ministrův dotaz o činnosti nově zřízené koordinační skupiny na SPÚ jsme sdělili, že její činnost je teprve v počátcích a nelze ji proto hodnotit. Zástupci kanceláře KDÚ-ČSL informovali ministra o svých pozitivních zkušenostech s KPÚ při dopravním řešení (obchvaty) města Plzeň. Ministr opakovaně deklaroval svůj zájem o proces pozemkových úprav v ČR a přes nepříznivý vývoj financí ve svém rezortu přislíbil v případě potřeby zajistit ještě letos další finanční podporu pozemkovým úpravám. Sdělil nám také informaci o posílení SPÚ 130 novými pracovníky (na církevní restituce).

V další diskuzi jsme informovali ministra o potřebě podpory ministerstva při komunikaci se zástupci Agrární komory, kteří se k některým částem procesu KPÚ dosud staví negativně (např. nutnost obnovování nájemních smluv po skončení KPÚ).

Na závěr jednání jsme požádali ministra o „přidělení“ kompetentní osoby z MZE pro naší další spolupráci s ministerstvem v oblasti pozemkových úprav. Ministr nám vyhověl a sdělil nám, že touto činností pověřuje svou šéfporadkyni Simonu Prečanovou.

Další jednání, účasti na akcích, prezentace názorů Asociace

  • Extrémy počasí a jeho dopady na Jihomoravský kraj (Krajský úřad JMK, 13.3.2014)

Za Asociaci se zúčastnili Jaroslav Martének a Josef Glos.  Jaroslav Martének vystoupil v diskuzi a informoval přítomné o kritickém stavu v zadávání KPÚ v JmK a celé ČR.

  • Liberální fórum – diskuze na téma „Krajina – zemědělství – EU – dotace“  (Konferenční sál „Otevřená zahrada“, Brno,  12.5.2014)

Za Asociaci se zúčastnili Martin Malec a Josef Glos. Josef Glos vystoupil s příspěvkem „Pozemkové úpravy jako nástroj vytváření ploch pro krajinářská opatření“.

Koordinační skupina na SPÚ

Koordinační skupina byla založena z podnětu ředitele SPÚ Ing Vrby, organizační činnosti ze strany SPÚ zajišťují pracovníci Odboru tvorby a ochrany krajiny SPÚ  (Petr Trombík, Karel Jacko), garantem ze strany SPÚ je v současnosti náměstkyně ústředního ředitele pro úsek řízení odborných činností  Svatava Maradová. Koordinační skupina měla zatím dvě jednání:

  • I. jednání koordinační skupiny (SPÚ Praha, 16.4.2014)
  • II. jednání koordinační skupiny (SPÚ Praha, 28.5.2014)

Průběh jednání je obsahem přiložených zápisů (viz přílohy v sekci pro členy).

Ke dni 6. 6. 2014 nám přes opakované žádosti dosud nebyla poskytnuta Směrnice SPÚ pro zadávání veřejných zakázek z 19.3.2014. O tuto směrnici musel nakonec požádat Lubor Pekárský (místopředseda KGK) v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, což rozhodně nemůže být ze strany SPÚ bráno jako projev kooperace v rámci koordinační skupiny.

Předsednictvo se rozhodlo vznést na SPÚ požadavek, aby ve vedení koordinační skupiny s právem svolávat schůzky koordinační skupiny, byl i zástupce jedné z organizací mimo SPÚ (Asociace PÚ, ČMKPÚ či KGK).

„Metodická skupina“

Jedná se o skupinu osob, pracovníků SPÚ, jejichž cílem je vytvořit aktualizovat metodický návod k provádění pozemkových úprav, bez vynaložení dalších finančních nákladů SPÚ. Závazný termín dokončení úkolu není stanoven. Postup práce zatím nezahrnuje náležité oponentní řízení. Skupinu řídí Jitka Homoláčová z SPÚ. Asociace, ČMKPÚ a KGK byly k této činnosti přizvány.

Činnost metodické skupiny byla zahájena jednáním 25.2. 2014 (další jednání proběhla 22.4. a 28.5. 2014).  Předsednictvo rozhodlo, že zástupce naší Asociace se bude zúčastňovat jednání skupiny pouze jako pozorovatel a s požadavkem kvalifikovaně posoudit a oponovat výsledek práce skupiny.       

Zadávací řízení návrhů pozemkových úprav

Předsednictvo s odvoláním na neochotu vedení SPÚ poskytnout směrnici pro zadávání VZ a její přílohu – závazný model smlouvy, akceptovalo podnět z vedení SPÚ a přikročilo k aktivní obraně zhotovitelů proti nepřijatelným obchodním zadávacím podmínkám. Modelovým přístupem tohoto postupu Asociace je VZ  zadávaná v Jihočeském kraji – KPÚ Hněvkov (2VZ3113/2014-505101). Tento přístup zahrnuje soustavu požadavků na dodatečné informace k zadávací dokumentaci, na které zadavatelé obvykle reagují přezíravě a nikoliv s náležitou kvalifikací. Následným krokem je podání námitek proti zadávací dokumentaci. V případě negativního rozhodnutí zadavatele o námitkách je nutným krokem podání návrhu k ÚOHOS na zrušení zadávacího řízení pro nekvalitní vymezení předmětu zadávané VZ.

Model Hněvkov dospěl až do stádia rozhodnutí o námitkách. Dokumenty tohoto případu jsou veřejně přístupné a předsednictvo doporučuje členům jejich prostudování. (Viz přílohy v sekci pro členy)

Z důvodů legitimity jsou výše popsané kroky uskutečňovány v zájmu Asociace  jednotlivými členy (Agroprojekt a AGERIS) a zatím výhradně na jejich náklady.  Členům Asociace navrhujeme, aby se k výše popsané činnosti předsednictva aktivně připojili a aby zvažovali využití finančních prostředků Asociace k podpoře právních služeb spojených s touto obranou před nepřijatelným praktikami, jakými jsou v zadávacích řízeních vymezovány obchodní a technické podmínky. Předsednictvo je připraveno poskytovat členům na vyžádání odbornou pomoc jak k předkládání požadavků na dodatečné informace, tak námitek proti ZD.

V Brně dne 6. června 2014

RNDr. Josef Glos

Předseda Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy