ČÚZK nasadil informační službu sledování změn.

Od začátku roku 2014 spolu s nabytím účinnosti zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí a nového občanského zákoníku dochází k výrazným změnám v postupech při jednání s katastrálními úřady v souvislosti se zápisy nových věcných práv a to včetně změn v samotných formálních procesech. Mnohokrát diskutované posílení zásady materiální publicity, neboli důvěry v údaje zapsané v katastru nemovitostí, zadává důvod k aktivnímu přístupu osobám, které mají věcné právo k dotčeným nemovitostem nebo účastníkům řízení o takovém právu ke kontrole správnosti evidovaných údajů. V této souvislosti, Český úřad zeměměřičský a katastrální u něhož byla posílena informační povinnost nasadil službu sledování změn.

Základní informace o Službě sledování změn

Komu se služba poskytuje
Službu sledování změn údajů o nemovitostech poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální podle § 55 odst. 6 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) osobám, které mají věcné právo k dotčeným nemovitostem nebo účastníkům řízení o takovém právu. Žádost o zřízení služby tak může podat:
 • vlastník,
 • zástavní nebo podzástavní věřitel,
 • oprávněný z věcného břemene,
 • oprávněný z předkupního práva ujednaného jako věcné právo, nebo
 • oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího kupce, nájemce nebo pachtýř nebo účastník řízení o takovém právu.
Jak služba funguje
Služba bude uživatele automaticky informovat o tom, že došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí (stavba, která je součástí pozemku není samostatně sledovanou nemovitostí).
Změnou se rozumí:
 • vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (tj. zaplombování),
 • provedení vkladu,
 • provedení záznamu,
 • zápis poznámky.
Informace o změnách jsou zasílány dle žádosti uživatele jedním z distribučních kanálů (uživatel si vybere mezi datovou schránkou, e-mailem, SMS).Jako další, nezávislou službu, je možné zřídit i odebírání událostí v XML formátu pomocí webové služby (web services). Tato varianta je vhodná pro osoby, které mají zapsáno věcné právo k velkému počtu nemovitostí – např. banky. Informace o řízeních, ve kterých je uživatel služby účastníkem lze odebírat pouze webovou službou.

Služba odesílá dva typy zpráv – provozní zprávy a vlastní zprávy služby sledování změn. Provozními zprávami jsou zprávy týkající se správy účtu (založení zákaznického účtu, výzva k úhradě služby, aktivace služby, změna hesla, změna kontaktů pro zasílání obou typů zpráv apod.) Zprávami služby sledování změn jsou zprávy informující o vlastní změně údajů na nemovitosti. Pro každý typ zpráv lze nastavit kontaktní údaje samostatně. Zprávy jsou odesílány nejpozději do 24 hodin po výskytu sledované události.

Zřízení služby
Pokud má zájemce o službu aktivní datovou schránku, může si službu zřídit přes webovou aplikaci bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. V ostatních případech lze o zřízení služby zažádat osobně na kterémkoli katastrálním úřadu (žádosti o službu jsou vyřizovány na počkání). Služba se aktivuje zpravidla do 24 hodin po zaplacení úplaty. Žádost o zřízení lze zaslat také písemně na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Vzor žádosti o zřízení služby ke stažení RTF.
Podmínkou zřízení služby je prokázání totožnosti. V případě, kdy je žádost podána

 • prostřednictvím webové aplikace, se totožnost žadatele ověří přes jím zadanou datovou schránku,
 • v listinné podobě osobně prostřednictvím katastrálního pracoviště, ověří totožnost katastrální pracoviště podle dokladu totožnosti,
 • v listinné podobě zasláním na adresu Úřadu, musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.
Při zřízení služby je uživateli založen zákaznický účet, ve kterém jsou ukládány všechny zprávy, které uživateli byly zaslány na jím zvolený kontakt, a který je možno dále obsluhovat přes aplikaci dostupnou na adrese https://ozs.cuzk.cz bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. Přihlašovací údaje k zákaznickému účtu jsou uživateli předány po zřízení služby.Úplata za službu – viz sazebník úplat zde.

Změny v nastavení služby
Změny kontaktních údajů, změna nebo obnova přístupového hesla, nastavení nebo změna fakturační adresy apod. lze provést přímo v aplikaci služby bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. Žádost o změnu lze podat také osobně na kterémkoli katastrálním úřadu nebo písemně na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Vzor žádosti o změnu je totožný se vzorem žádosti o zřízení služby (ke stažení RTF).
I v tomto případě je podmínkou provedení změny prokázání totožnosti.

Podmínky užívání aplikace Služba sledování změn

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*