Katastr nemovitostí ve znamení velkých změn

Zdroj:
Datum: 31. 3. 2014, zdroj: VSOL 1/2014, rubrika: Veřejná správa online

Rok 2013 byl v resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí výrazně ovlivněn přípravou na změny, které do každodenního života přináší nový občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014. Není tedy divu, že je to nosné téma tradičního rozhovoru redakce VSOL s předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Karlem Večeřem. Z následujících řádků je patrné, že na tomto důležitém a pro většinu občanů ČR nepostradatelném úřadu je poslední dobou velice živo.

Jaké změny přinesl nový občanský zákoník?
Celá oblast nemovitostí a práv k nim, tedy i katastr nemovitostí, jsou novým občanským zákoníkem ovlivněny velmi výrazně. Začíná to samotnou definicí nemovitých věci, do které se promítá obnovení zásady, že stavba je součástí pozemku. Tím se mění to základní, co se v katastru nemovitostí eviduje a k čemu se zapisují práva a další technické údaje. Počet typů práv zapisovaných do katastru nemovitostí se rozrostl z pěti na dvacet a podstatně se rozšířil okruh poznámek, které se do katastru zapisují ať již k osobám vlastníků či k nemovitostem. Bylo nutné výrazně změnit proces zápisu do katastru s ohledem na zásadu materiální publicity obsaženou v § 980 až 986 nového občanského zákoníku. Některé zápisy práv dosud prováděných víceméně neformálním postupem, tzv. záznamem, bylo nutné podřídit složitějšímu postupu a rozhodovat o nich ve správním řízení, aby se dotčeným osobám dostalo plného postavení účastníka správního řízení. Koneckonců téma podvodů při nakládání s nemovitostmi se loni opakovaně objevovalo ve sdělovacích prostředcích. Všechny tyto zásadní změny bylo nutné promítnout do katastrálního zákona a jeho prováděcích předpisů a naučit se s tím pracovat. Vyškolit zaměstnance, změnit informační systém katastru nemovitostí, změny promítnout do intenzivně využívaných aplikací pro širokou veřejnost, jako je nahlížení do katastru nebo aplikace pro přípravu návrhů na vklad…
Můžete alespoň krátce shrnout nejdůležitější fakta loňského roku?
Loňský rok přinesl mírné zvýšení počtu zápisů práv do katastru nemovitostí, v Praze k němu docházelo po celý rok, což může naznačovat přece jen určité oživení trhu s nemovitostmi, mimo Prahu ke zvýšení počtu návrhů na vklad došlo až v posledních měsících roku, což bylo pravděpodobně ovlivněno určitou atmosférou nejistoty ohledně nového občanského zákoníku, kterou vytvářely sdělovací prostředky. V prvním čtvrtletí roku 2013 katastrální úřady řešily poměrně hodně požadavků obcí na zápis obecního majetku, neboť vypršela zákonná lhůta pro jeho zápis nebo pro podání žaloby ve sporných případech. Bylo to trochu komplikované, neboť kvapně připravená podání často neměla předepsané náležitosti a katastrální úřady musely vyzývat obce k doplnění například geometrických plánů, bez nichž nebylo možné zápisy provést.
Dotkly se už vašeho úřadu církevní restituce?
Samozřejmě. Pro církevní restituce jsme museli poskytnout velký rozsah podkladů především oprávněným osobám, aby bylo možné formulovat výzvy k vydání nemovitého majetku. Vyhotovili jsme desítky tisíc kopií z pozemkových knih i kopií listin dokládajících kdy a na základě jakých rozhodnutí tyto nemovitosti stát převzal. Snažili jsme se předejít chaotickým postupům známým z devadesátých let ze zemědělských restitucí, proto jsme dali k dispozici oprávněným i povinným osobám webovou aplikaci pro církevní restituce, která pracuje se skeny historických map i s mapami současnými a zprostředkovává aktuální informace z katastru. Jejím prostřednictvím jsme zpřístupnili i elektronické kopie všech dokumentů poskytnutých pro tento restituční proces tak, aby bylo na jednom místě k dispozici vše, co jsme již jednou vyhotovili. Všichni aktivní účastnící tohoto celkem složitého procesu tak mají přístup ke stejným podkladům a současně s nimi mohou pracovat stovky uživatelů. Je to nepochybně důležitý příspěvek k transparentnosti celého procesu, vede to ke snížení nákladů odstraněním duplicitních činností a eliminovali jsme tím „úzké hrdlo“, kterým by se s velkou pravděpodobností katastrální úřady staly, pokud by musely vyhotovovat nějaká porovnání historických a současných parcel, aby oprávněné osoby zjistily, komu mají podat výzvu k vydání věci. Tato aplikace nyní pomáhá i povinným osobám při kontrole obsahu výzev a při přípravě dohod k vydání nemovitostí, v jednodušších případech se tak obejdou bez další pomoci katastrálních úřadů. I tak máme s církevními restitucemi práce dost, vyhotovujeme porovnání historického a současného stavu ve složitých případech a budeme provádět vklady práv na podkladě dohod o vydání věcí.
Jak pokračuje digitalizace?
Digitalizace katastrálních map pokračovala slušným tempem, k 31. 12. 2013 bylo pokryto 78 % katastrálních území, v roce 2013 jich přibylo 1074. Rád bych využil příležitosti a poděkoval touto cestou představitelům obcí za pomoc, kterou nám v procesu digitalizace katastrálních map poskytují. Většinou se setkáváme se zájmem a pochopením, podporou při informování občanů i při námitkovém řízení. Obnovený katastrální operát je pro obce srozumitelnější a ukazuje na problémy, které by bylo dobré vyřešit. Starostové mají mnoho jiných starostí, ale přesto si dovolím upozornit, že například odkládání výkupu soukromých pozemků zasahujících do veřejných komunikací se nevyplácí a dokončení digitalizace tyto problémy zviditelňuje a může být impulzem k jejich řešení. Rychlost postupu digitalizace katastrálních map letos mírně klesne, počítáme s dokončením přibližně 900 katastrálních území, takže bychom na konci roku mohli být někde na 85 % území. Je to přímý důsledek odčerpávání kapacit na zvýšenou administrativu při zápisech do katastru podle nové právní úpravy.
Chcete tím říct, že vám roste administrativa, přestože se stále mluví o snižování byrokracie?
Vláda předložila v srpnu 2013 do Poslanecké sněmovny návrh nového katastrálního zákona, který plně reagoval na nový občanský zákoník a proces zápisu práv nezatěžoval další administrativou. Poslanci však zřejmě pod vlivem sdělovacích prostředků přišli s návrhy na opatření proti podvodům souvisejícím se zápisy práv do katastru. Ve chvíli, kdy Radek John dramaticky líčí televizním divákům, že ukrást u nás nemovitost je snazší, než ukrást peněženku z kabelky, to není až tolik překvapivé. Věcné argumenty pak v této atmosféře příliš nezabírají. Policie ČR vyšetřuje v posledních pěti letech pouze 50 až 60 trestných činů souvisejících se zápisy do katastru spočívajících většinou v padělání veřejných listin či podobných podvodech. Zápisů práv proběhne ročně zhruba 1 milion a každý úkon v řízení o povolení vkladu, každé obeslání účastníků řízení je proto třeba násobit milionem. Z dlouhodobého sledování našich nákladů vychází, že každé obeslání účastníků vkladového řízení vychází přibližně na 100 Kč, větší část dělá poštovné, menší část administrativní náklady s tím spojené. Je-li nám tedy uloženo provést nad rámec správního řádu obeslání účastníků vkladového řízení informací o vyznačení tzv. plomby, vyjde to státní rozpočet na 100 mil. Kč a 99 % účastníků řízení to bude obtěžovat. Sám jsem zvědav, zda to pomůže snížit počet vyšetřovaných podvodů. Obávám se, že nikoli, obávám se, že mediální kampaň kolem podvodů s nemovitostmi mohla spíše někoho inspirovat.
Asi jste ještě všechny problémy nevyjmenoval…
Dalším nepříznivým zásahem do nového katastrálního zákona byly změny postupu při zápisu a výmazu exekutorských zástavních práv. Navrhovali jsme, aby zřizování a výmaz exekutorských zástavních práv byl zpoplatněn a navrhován držitelem vymáhané pohledávky. Naším cílem bylo změnit nesmyslnou a troufám si říci, že i nezákonnou praxi mnoha exekutorů, kteří bez ohledu na výši pohledávky používají exekutorské zástavní právo nikoli jako nástroj zajištění této pohledávky, ale jako donucovací prostředek. To vede k situaci, že jsme nuceni zapisovat exekutorská zástavní práva k rozsáhlým majetkům a v krátké době je zase vymazávat. Troufám si odhadnout, že z tohoto důvodu stát ročně vynakládá jen při správě katastru zbytečně desítky milionů korun, které se pak nedostávají jinde. Zdánlivě drobná změna vládního návrhu nového katastrálního zákona naši snahu zvrátila a současný stav je ještě horší. Exekutoři zavalují katastrální úřady opakovaně stejnými podáními, podáními nesplňujícími náležitosti vkladové listiny, zaznamenali jsme případ, kdy jeden exekutor doručil během jednoho dne 160 podání, z nichž pouze 10 bylo způsobilých k provedení zápisu v katastru. Všechna podání však musel někdo vyřídit, a to včetně korespondence s účastníky řízení, s náklady v desítkách tisíc korun. Musíme to rychle změnit, snad najdeme u nové politické reprezentace pochopení.
Pojďme k něčemu pozitivnějšímu… Co takový RÚIAN?
O základních registrech se na veřejnosti téměř nemluví. To je dobrá zpráva. Znamená to, že celkem slušně fungují. Z našich statistik transakcí vyplývá, že míra využívání údajů RÚIAN se sice postupně zvyšuje, ale stále je mnohem nižší než původní odhad. Také aktivita editorů na úrovni obcí roste jen velmi pozvolna, stále je mnoho „spících“ editorů, kteří žádné změny nevyznačují. V letošním roce se začnou prací editorů zabývat krajské úřady v rámci jejich kontrolní činnosti vůči obcím a stavebním úřadům a já doufám, že to přinese určité oživení. Loni do RÚIAN přibyl první nový účelový územní prvek, kterým jsou volební okrsky. Obce si tyto územní prvky mohou editovat a aktuální seznamy voličů budou tvořeny pomocí adresních míst spadajících do jednotlivých volebních okrsků – prostě systémové řešení, při kterém bude kvalita výsledku přímo úměrná důslednosti obce v roli editora. Mnoho obcí si toto již uvědomilo a dochází k doplňování chybějících adresních míst i k reklamaci některých dalších údajů. Pomalu se rozbíhají procesy, od kterých si architekti základních registrů slibovali tlak na aktualizaci údajů. Rychlá a kvalitní aktualizace údajů, to je nyní pro úspěch základních registrů jedna ze dvou hlavních priorit. Tou druhou hlavní prioritou je podle mého názoru napojování dalších uživatelských systémů při zachování vysoké spolehlivosti a rychlosti odezev. Do RÚIAN jsou nyní doplněny i technickoekonomické atributy budov z výsledků „Sčítání lidu, domů a bytů 2011“ a hledáme cesty k naplnění těchto údajů i budov, které neslouží k bydlení. Ke kvalitní datové základně vede dlouhá a složitá cesta.
A na závěr ještě alespoň zmínka o nových zeměměřických produktech a službách…
V loňském roce jsme dokončili ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Ministerstvem zemědělství letecké laserové skenování území České republiky. Nový výškový model území poskytující výškové údaje ve čtvercové síti 5×5 m už je k dispozici na území celého státu a může sloužit potřebám širokého spektra uživatelů. Pracujeme ještě na přesnějším modelu v nepravidelné trojúhelníkové síti, který lépe vystihuje terénní tvary, ten by měl být dokončen v příštím roce, stejně jako model pokryvu zachycující budovy, stromové porosty a další objekty nad terénem. Pokračujeme v produkci standardního ortofota s velikostí obrazového bodu 25 cm s periodou aktualizace 2 roky, který je dnes jediným plošným celorepublikovým produktem tohoto typu. Pracujeme na zlepšení aktuálnosti i geometrické kvality Základní báze geografických dat ČR a úspěšně plníme i požadavky směrnice ISPIRE ohledně harmonizace a zpřístupnění geografických dat. Uživatelům mohu jen doporučit, aby se s našimi produkty a jejich inovacemi seznámili podrobněji na Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Děkuji za rozhovor.

Prokop Konopa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*