Seminář – Náležitosti dokumentace plánu společných zařízení v souladu s technickým standardem

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Ústav vodního hospodářství krajiny

pořádá

odborný seminář

 

Náležitosti dokumentace plánu společných zařízení v souladu s technickým standardem

Datum konání: 14. 9. 2017

Místo konání:   VUT FAST

Ústav vodního hospodářství krajiny

Žižkova 17, 602 00 Brno

Seminář je určen pro pracovníky pozemkových úřadů, členy RDK  a zpracovatelé projektových dokumentací KoPÚ

Program odborného semináře

Na semináři budou prezentovány aktuální poznatky a zkušenosti z práce regionálních dokumentačních komisí. V návaznosti na aktuální poznatky a zkušenosti z práce RDK budou pro jednotlivé  součásti plánu společných zařízení podrobně prezentovány a rozebrány příčiny a důvody nedostatků v dokumentacích PSZ a dokumentacích technického řešení  a zároveň  budou specifikovány a prezentovány základní „nepostradatelné“ parametry dokumentace PSZ.

9:00-9:30 – Prezence účastníků

9:30-9:45  Úvodní vystoupení

Ing. Svatava Maradová, MBA., SPÚ Praha

9:45-10:15  Problematika stanovení míry erozního ohrožení

prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc., ČZUPraha

10:15-10:45  Zásady stanovení C faktoru

Prof. Ing. F. Toman,CSc   MENDELU Brno

10:45-11:15  Řešení větrné eroze v PSZ

Doc.Ing. Jana Podhrázská,PhD., MENDELU Brno

11:15-11:45  Problematika  VFP

Ing. F. Pavlík, PhD., SPÚ Praha

11:45-12:15  Výstupy TAČR-příspěvek k automatizaci projektování PSZ

Ing. Procházka,   GEPRO Praha

12:15-12:45  Přestávka –káva, občerstvení

12:45-13:30 Analýzy erozních a odtokových poměrů, návrh  protierozních opatření  v PSZ                     ´                     Prof. Ing. M. Dumbrovský,CSc, VUT v Brně

13:30-14:00   Náležitosti dokumentace PSZ a DTR vodohospodářská opatření

Ing. Jaroslav  Tměj,     Agroprojekce Litomyšl

14:00-14:30  Náležitosti PSZ a DTR – Polní cesty- zkušenosti RDK

Ing. Jedlička, SPÚ Praha, KPÚ Zlín

14:30-15:00  Zkušenosti  z realizace polních cest –

Ing. Ondřej Dolan,  EUROVIA

15:00-15:30  Diskuse, závěry semináře

15:30 Závěr semináře

 

Přihlášky a účastnický poplatek

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 30. 8. 2017 na adresu uvedenou na přihlášce.

Cena kurzu je 950,- Kč včetně DPH 20 %. Zahrnuje organizační náklady. Platbu uhraďte do ……  na číslo účtu   111 044 081/0300 u ČSOB, a.s. Brno. Při platbě uveďte variabilní symbol:  ………

Daňový doklad bude vystaven po připsání platby na náš účet.

Pořadatel:

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Veveří 331/95,  602 00  Brno

IČO: 00216305

DIČ: CZ00216305

 

Garant semináře:   prof.Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

Ústav vodního hospodářství krajiny VUT FAST

Žižkova 17,  602 00  Brno

 

Kontakt:

VUT FAST,  602 00 Brno, Žižkova 17

Sekretariát Ústavu vodního hospodářství krajiny:

Alena Nováková                             e-mail: novakova.a@fce.vutbr.cz               tel.: 541 147 771

fax.:541 147 771