Státní pozemkový úřad nabízí stáže pro studenty vysokých škol

Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad nabízí osloveným vysokým školám možnost spolupráce při zajišťování odborné praxe jejich studentů. Účelem spolupráce je zapojení studentů vysokých škol do odborných činností úřadu, a to zejména v oblastech pedologie, bonitace půd a vodohospodářských staveb, včetně terénního průzkumu.

Konkrétněji jde o nabídku v oblastech:

  • provádění pedologického bonitačního průzkumu a mapování BPEJ v určených katastrálních i jiných zájmových územích a kvalitní stanovování a zpracování dat předkládaných k dalšímu hodnocení nebo určených k přímým výstupům v rámci uživatelské sféry;
  • odebírání půdních vzorků v terénu a na základě jejich vyhodnocení zařazování půdy do klasifikační soustavy bonitace půd;
  • provádění udržovacích prohlídek melioračních staveb, zejména odvodňovacích a závlahových kanálů, s cílem stanovení jejich aktuálního stavu, funkčnosti a potřeby a rozsahu případné údržby či opravy;
  • ověřování aktuální polohy liniových melioračních staveb a jejich objektů v určeném zájmovém území;
  • ověřování dostupnosti archivní technické dokumentace melioračních staveb;
  • zpracování dílčích studií či analýz vodohospodářských staveb, jejich funkčních souvislostí apod. (např. v rámci bakalářských či diplomových prací)

Odborné stáže budou realizovány na pracovištích Odboru půdní služby a Oboru vodohospodářských staveb Státního pozemkového úřadu na základě rámcové smlouvy uzavřené s příslušnou vysokou školou.

 

Hynek Jordán

vedoucí Oddělení komunikace a marketingu SPÚ