Postup zhotovitelů návrhů pozemkových úprav

Postup zhotovitelů návrhů pozemkových úprav

k vymáhání úhrady víceprací

  vyvolaných nestabilitou  technického předpisu objednatele o VFP

 Důvody podnětu zhotovitele k jednání o změně smlouvy v situaci pasivního přístupu objednatele

 Smlouvy  zhotovitele zavazují (obvykle v článku II. , bod 2.3.) řídit se při provádění díla řadou právních a technických předpisů včetně jejich změn v průběhu plnění smlouvy. Z toho vyplývá nestabilita sjednaného rozsahu a ceny  služeb, kterou zhotovitel nemohl zahrnout do nabídkové a posléze do smluvní  ceny. Změny předpisů, které je zhotovitel povinen respektovat, mají prokazatelný  dopad na rozsah smluvního plnění.  V situaci, kdy objednatel pozmění nebo opakovaně mění – výhradně jeho vlastní technické předpisy s prokazatelnými dopady na množství a cenu sjednaných služeb, vytvořil sobě povinnost  aktivního jednání objednatele ke změně smlouvy.

Konkrétním důvodem změn smluvních závazků je vypořádání (zadání a úhrada) dodatečných služeb vyžadovaných objednatelem  podle Metodického postupu pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav v souvislosti s Příkazem ústřední ředitelky 02/14 – Zkušební provoz v rámci předávání dat pozemkových úprav v digitální podobě (dále jen VFP).  Nestabilita technického předpisu o VFP,  jeho častá proměnlivost,  má nesporný vliv na rozsah a cenu  sjednaných služeb.

Zmíněný mluvní článek II. zhotovitele zavazuje řídit se  při realizaci předmětů plnění smluv  novými předpisy, které nabudou platnost v průběhu plnění smlouvy. Avšak smlouva neobsahuje žádná ustanovení o tom, že narůstající rozsah služeb v souvislosti s VFP bude poskytován bezúplatně. Poskytování služeb bezúplatně, navíc  organizační složce státu,  je protiprávní. Proto je důvodné, aby objednatel vlastní aktivitou  upravil sjednané smluvní závazky v důsledku požadavků  vyplývajících ze změn VFP.

Aktivní smluvní jednání objednatele  vyplývá také ze smluvního článku IX., body 9.2. Ten je projevem právní převahy objednatele  ve smluvním vztahu.

Zhotovitel je povinen rozšířené množství služeb poskytovat v okamžiku, kdy je to objednatelem požadováno jako nezbytné pro plnění smlouvy.  Zhotovitel je smluvně  vázán takto konat  bez ohledu na fakt, že objednatel požaduje rozšířené služby aniž by je vymezil a zadal. Zhotovitel je oprávněn předpokládat, že objednatel jako organizační složka státu je si svých povinností vědom a následně sjedná úpravu smluvních závazků včetně úhrady ceny navíc poskytnutých služeb.

Proměnlivost VFP  je prozatím až na další dokumentována změnami verze 3.1, 3.2., 4.0, 4.1. Všechny tyto změny (nebo jen některé z nich podle doby zadávání a sjednání konkrétní  smlouvy) nemohly být postihnuty  nabídkami zhotovitele nebo smlouvami. Smluvní strana – objednatel již tedy několikrát změnila vlastní technický předpis s jednoznačnými důsledky na rozsah sjednaných služeb.

Je li konkrétní objednatel pasivní, je zhotovitel oprávněn vyzvat ho k jednání o úpravě smlouvy s využitím následujících argumentů.

Verze VFP 4.0 autoritativně zrušila omezení vlastnické mapy zhotovované v rámci přípravných prací  jen na obvod pozemkových úprav. Tím objednatel jednostranně rozšířil množství požadovaných služeb. Vlastnická mapa je nově VFP požadována také pro zastavěné území v rámci katastrálního území obce se z toho vyplývajícími  přiměřenými cenovými nárůsty.

Verzí VFP 4.1  objednatel znovu prokazatelně rozšířil množství požadovaných služeb. Tato verze VFP a smluvená povinnost zhotovitele respektovat ji požaduje vkládání negrafických dat k dokumentaci plánu společných zařízení do  strukturovaných tabulek.  Technický předpis o VFP byl  „inovován“ bez náležitého respektu k technologii zhotovování návrhu pozemkových úprav.

Negrafická data jsou nově a nad rámec sjednaných služeb vkládána zhotovitelem podle požadavků objednatele v postupných variantách od předložení ke kontrole objednatelem,  předložení RDK,  předložení zastupitelstvu,  až po předložení dokončené dílčí části k fakturaci. Data jsou opakovaně systémem VFP kontrolována. Toto vkládání negrafických dat  je první objem prací nad sjednané množství v důsledku VFP verze  4.1

Přes to, že potřebné informace jsou obsahem textové části dokumentace PSZ,  VFP nově vyžaduje vkládání negrafických informací,  například ohledně definitivních tvarů a rozměru budoucích stavebních pozemků společných zařízení, příkladně polních cest.  Také jsou požadovány mnohé další negrafické informace  o  šířce stavebních pozemků,  konstrukci příčného řezu, polyfunkčnosti konkrétních opatření atd. Vložené negrafické informace VFP  „kontroluje“. Přitom je nespornou skutečností, že negrafické informace, například o tvarech a rozměrech budoucích stavebních pozemků společných zařízení mohou být kontrolovatelnými teprve v době, kdy se stanou integrální součástí návrhu nového uspořádání pozemků.  Tento argument opíráme o ustanovení § 9, odst. 8 zákona  o pozemkových úpravách  „Návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků předchází zpracování plánu společných zařízení …. „

Verze VFP 4.1. zdánlivě tuto skutečnost reflektuje. Nestabilní informace ve formě „negrafických dat“ (ve stadiu odevzdávání dokumentace PSZ) jsou systémem VFP  „kontrolovány“. Systém VFP mnohačetně označuje výstup kontroly jako  „varování před nepřevzatelnými chybami“. Tato varování jsou některými organizačními složkami SPÚ interpretována  s požadavkem vůči zhotoviteli  –  tato varování odstranit. Tento požadavek je druhým objemem v zásadě zbytečných služeb, ke kterým je  zhotovitel nucen VFP verze 4.1.

Technický předpis o VFP 4.1.  v záležitosti negrafických dat vyžaduje  třetí objem  služeb zhotovitele – v situaci, kdy je odevzdán návrh nového uspořádání pozemků, s aktualizovanou dokumentací PSZ. S jistými oprávněnými výhradami lze tento třetí objem akceptovat jako důvodný. To ovšem nic nemůže změnit na tom, že předcházející dva objemy služeb požadovaných VFP 4.1, v záležitosti negrafických dat, jsou vícepracemi, dodatečnými službami.

Smluvní bod 9.2. také  zavazuje objednatele – uhradit zhotoviteli náklady, které mu vznikly  v souvislosti s přípravami na změny závazků  a se  změnami  závazků,  vyvolanými důvody na straně objednatele. Také  zde se jedná o navýšení závazku objednatele vyplývajícího ze změn VFP. Ty jsou aplikovány do povinností zhotovitele  aniž by byl poskytnut manuálu uživatele. Každá změna VFP vyžaduje specializovanou přípravu zhotovitele se z toho vyplývajícími náklady.

V současné době není známa žádná informace dovolující předpokládat, že technický předpis o VFP, od roku 2014 stále ještě ve zkušebním provozu, bude  v dohledném čase  stabilní. Dlouhodobě  tudíž zůstávají  nestabilní požadavky VFP na rozsah služeb  poskytovaných zhotovitelem. Úprava smluvních vztahů je za těchto okolností neodkladná.  Technický předpis o VFP je  zcela prokázaným  důvodem pro změny smluv. Důvodem nesporně  vzniklým  a opakovaně vznikajícím na straně  objednatele.

Vodítkem k vymezení (zdůvodnění a popisu) rozsahu víceprací a tudíž i kalkulaci ceny víceprací pro  jednání o změněn smlouvy  může být následující pomůcka.

Vícepráce je možno kvantifikovat v pracovních hodinách a s využitím příslušné hodinové sazby  stanovit jejich cenu.

 

Pomůcka ke zdůvodnění a popisu víceprací vyvolaných změnami VFP

 Dílčí část:  Rozbor současného stavu:

V dřívější verzi TS a VFP bylo možné tento výkres předávat jako grafiku (např. v Microstationu). Nebylo nutné jej protlačit VFP. V pozdějších verzích již bylo nutné výkres odevzdat ve VFP. Pokud jste odevzdali tu původní grafiku a následně jste byli donuceni ji konvertovat do VFP (Pozem, nebo Proland), tak uveďte rozsah prací s tím spojený. Pokud jste vytvářeli výkres již ve VFP, tak uvádějte pouze čas spojený s laděním (není manuál, proto se zde vyskytují chyby, které odstraňujeme).

 Dílčí část:  PSZ

Ve původním TS nebyl problém. V novějších verzích spolupůsobení TS a  VFP problém nastal.. Zde jsou problémy s převodem výkresu RSS (již podle nového standardu) na výkres G5. Nejde to jako dříve, kdy jsme si vzali výkres rozboru, ten jsme přejmenovali a pokračovali v dotváření. VFP nás nutí ke konverzi, postupnému přebírání již vytvořených vrstev a jejich zatřiďování. Tato činnost je ohodnocena v prvním sloupci.

Dále je to vyplňování negrafických informací (přibylo ve VFP 4.0).

Od verze VFP 4.0 jsou to také kontroly topologie. Ty lze považovat z našeho pohledu za nesmyslné a tudíž za vícepráce. Jedná se o kontroly spojené s porovnáváním kresby výkresu G5 s parcelami pod společnými zařízeními. Výkres G5 není přesně polohově umístěn, je v měřítku 1:5000 a nezvětšuje se. Jedná se o koncepci. Ta vrstva parcel je zde z původního TS z digitální podoby a týkala se přehledného zobrazení návrhu změn druhu pozemků jako je  zejména zatravnění a zalesnění. V žádném případě se tehdy nejednalo o parcely pod cestami (to by vzhledem k typu čáry a její šířce nebylo nikdy vidět). To si zavedl až „inovátor“ TS.

Opět jsou zde položky na ladění s autorem programu.

Dílčí část:  Nároky

Od verze VFP 4.0  jsou vyžadována celá katastrální území. Pokud obvod zahrnuje pouze část, je nutné zde uvést práce spojené se zbytkem území mimo obvod. Intravilán, kontrola parcel a aktualizace. Pokud bylo nutné digitalizovat celé k.ú., tak zahrneme do kalkulace digitalizaci pouze těch částí mimo obvod.

Opět je zde položka na ladění.

Dílčí část:   Návrh

V případě, že jste odevzdali v rámci etapy PSZ parcely prvků PSZ, topologická kontrola Návrhu vás nutí opravit PSZ. To jsou opět vícepráce.

Jako vždy, ladění.

 

Integrální součást požadavku zhotovitel – úhrada nákladů, které mu vznikly v souvislosti s přípravami na změny závazků  a se  změnami  závazků (viz. Smluvní bod 9.2.).

Zhotovitel byl donucen u každé zakázky konkrétním projektantem změny VFP  nastudovat a protože nebyl poskytnut manuál uživatele byl zhotovitel nucen uskutečnit řadu konzultací aby byl schopen požadavkům dostát. Zhotovitel byl také pasivitou smluvního jednání objednatele, donucen nést náklady se sjednáním změn ve smlouvě o dílo.

 

Poznámka: K formální úpravě  vymezení (zdůvodnění a popisu) rozsahu víceprací a tudíž i kalkulaci ceny víceprací lze využít následující tabelární pomůcku

tabulka víceprací