Výňatky z Informací Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav

Obsah  Výňatků z Informace OMŘPÚ č. 3/2016 vydané Odborem metodiky
a řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu dne 18. 7. 2016
pod č.j. SPU 359703/2016:

1.  Novela zákona č. 139/2002 Sb.
2.  Upozornění na nesrovnalost v textu kap. 10.1 MN
3.  Právo stavby – § 1240 a násl. NOZ