Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav v roce 2016

Státní pozemkový úřad uděluje v souladu s ust. § 18 odst. 2 a 3 a ust. § 19 písm. n) zákona č. 139/2002  Sb.,  o  pozemkových  úpravách  a  pozemkových  úřadech  a  o  změně  zákona č. 229/1991  Sb.,  o  úpravě  vlastnických  vztahů  k půdě  a  jinému  zemědělskému  majetku, ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon“),  úřední  oprávnění  k projektování pozemkových úprav.
Předpokládaný termín zkoušek je říjen 2016 a je závislý na počtu žadatelů. Přesné datum
zkoušek  bude  včas  oznámeno  prostřednictvím  webových  stránek  Státního  pozemkového úřadu a doporučeným dopisem přihlášeným uchazečům.
Zájemci  o konání  zkoušek se mohou  přihlásit ke zkoušce  podáním písemné žádosti, a to nejpozději  do  30.  6.  2016.  Na  písemnou  žádost,  která  nebude  prokazatelně  předána k poštovní přepravě nejpozději 30. června, nebude brán zřetel. Písemná žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na webových stránkách Státního pozemkového úřadu.
K žádosti musí být připojena:
– ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání (§ 18 odst. 7 písm. a) cit. zákona),
– potvrzení o vykonání praxe (§ 18 odst. 7 písm. b) cit. zákona),
– soupis návrhů pozemkových úprav, které žadatel vypracoval nebo se na jejich zpracování podstatnou měrou podílel.

Dále  žadatel  uvede,  který  z návrhů  komplexních  pozemkových  úprav  bude  předkládat ke zkoušce a označí pobočku krajského pozemkového úřadu, pro kterou byl návrh zpracován (§  18  odst.  8  cit.  zákona).  Předkládaný  návrh  komplexních  pozemkových  úprav  musí  být v době  podání  žádosti  alespoň  ve  fázi  již  pravomocně  schváleného  návrhu.  Pokud  jsou ke zkoušce předkládány zcela ukončené návrhy komplexních pozemkových úprav, nesmí být v době konání zkoušek starší 2 let, tzn., že od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv nesmí uplynout více než 2 roky. Výjimku tvoří případy opakování zkoušky,  kdy  uchazeč  může  předložit  návrh  komplexních  pozemkových  úprav,  který  není starší 3 let.

Písemná žádost s požadovanými doklady se zasílá na adresu:
Státní pozemkový úřad
Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav
Mgr. Marta Mühlhoferová
Husinecká 11a
130 00  Praha 3-Žižkov