Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 1/2016

Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 1/2016 vydané Odborem metodiky

a řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu
dne 2. 2. 2016

pod č.j. SPÚ 049640/2016  

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, bude v dalším textu označován jako „zákon“; vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav bude v dalším textu označována jako „vyhláška“; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů bude v dalším textu označován pouze jako „správní řád“. (OMPÚ = oddělení metodiky pozemkových úprav; OPČ = oddělení podpůrných činností; OIČ = oddělení investičních činností; OVFP a GIS = oddělení VFP a GIS)

Obsah:

 1. Přístupnost pozemků v návaznosti na obvod pozemkových úprav (OMPÚ)
 2. Dočasná aplikace kap. 11.4 aktualizovaného Metodického návodu k provádění

pozemkových úprav (OMPÚ)

 1. Postup při podání kasační stížnosti v návaznosti na § 11 odst. 9 zákona (OMPÚ)
 2. Centrální uložiště geografických dat SPÚ (OVFP a GIS)
 3. Lhůta pro vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv při použití
 • 11 odst. 9 zákona (OMPÚ)
 1. Využití lesních cest ke zpřístupnění zemědělských pozemků (OMPÚ)
 2. Postup při předkládání dokumentace RDK (OIČ)
 3. Přístupnost pozemků v návaznosti na obvod pozemkových úprav (OMPÚ)

OMŘPÚ se v poslední době musel z důvodu podaných stížností a upozornění ze strany účastníků řízení o pozemkových úpravách velmi často zabývat situacemi, kdy v důsledku nového uspořádání pozemků v obvodu pozemkových úprav došlo k omezení nebo úplnému znemožnění původně existujícího přístupu na pozemky, ležící mimo obvod pozemkových úprav. Při zpracovávání návrhu pozemkových úprav je nutná důsledná kontrola tohoto stavu. Pokud by novým uspořádáním pozemků (např. zánikem cesty, která byla návazně využívána pro pozemky ležící mimo obvod pozemkových úprav nebo posunutím pozemků, tak že nově již na sebe nenavazuje vlastnictví pozemků v obvodu pozemkových úprav a pozemků ležících mimo obvod pozemkových úprav), došlo skutečně k omezení nebo znemožnění původně existujícího přístupu na pozemky ležící za obvodem pozemkových úprav (myšleno s obvodem poz. úprav bezprostředně sousedící) vzniká reálné nebezpečí uplatnění náhrady škody ze strany takto postižených vlastníků. Případně musí dojít k nápravě formou provedení JPÚ, což znamená opakované vynaložení peněz z prostředků státu se všemi důsledky z toho plynoucími.

 1. Dočasná aplikace kap. 11.4 aktualizovaného Metodického návodu k provádění

pozemkových úprav (OMPÚ)

V kap. 11.4.1 aktualizovaného Metodického návodu k provádění pozemkových úprav (MN) jsou m.j. konkretizovány přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (kopie vlastníky podepsaného návrhu…). Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou úpravu, která zvýší pracnost i náklady (zvláště v případech KoPÚ s velkým počtem účastníků řízení) ponechává se na uvážení poboček, zda budou tento postup stanovený v kap. 11.4.1 MN vyžadovat plošně nebo až na základě smluv o dílo uzavřených po 1. 1. 2016, kde již bude možné plnění tohoto požadavku zohlednit v ceně díla i časovém rozvrhu. U smluv o dílo uzavřených po 1. 1. 2016 bude tento postup vyžadován bez výjimek. Pokud bude pobočka postupovat dosavadním způsobem, je povinna provádět důslednou kontrolu podkladů pro vydání rozhodnutí, tzn. porovnat podepsané soupisy nových pozemků s nepodepsanou přílohou rozhodnutí vyhotovenou zpracovatelem v čistopise.

V souvislosti s kap. 11.4 MN je třeba na základě četných dotazů upřesnit, že pokud byl např. podepsán vlastníkem soupis nových pozemků a v mezičase došlo ke změně vlastníka, a tedy byla provedena aktualizace soupisu nových pozemků, bude k rozhodnutí přiložen původní soupis nových pozemků podepsaný předcházejícím vlastníkem i aktualizovaný (nepodepsaný) soupis nových pozemků. V odůvodnění rozhodnutí pak bude popsáno, k jaké změně došlo, a to včetně řádného uvedení např. č. vkladového řízení.

V případě, že podepsané soupisy nových pozemků budou obsahovat pracovní parcelní čísla, bude přílohou rozhodnutí ještě srovnávací sestavení parcelních čísel. Zda toto srovnávací sestavení bude vyžadováno na zpracovateli nebo zda ho vyhotoví pobočka je rovněž ponecháno na úvaze pobočky.

 1. Postup při podání kasační stížnosti v návaznosti na § 11 odst. 9 zákona (OMPÚ)

Pokud bylo vedeno odvolací řízení, lze rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv vydat po prověření, zda nebyla u příslušného soudu podána žaloba. OMŘPÚ se během minulého roku setkal s několika případy, kdy na základě podané kasační stížnosti došlo ke zrušení vydaného potvrzovacího rozsudku a soud, který rozhodl původně ve prospěch SPÚ nově ve věci rozhodl negativně, tzn., že zrušil potvrzovací rozhodnutí odvolacího orgánu o schválení návrhu. Pokud bylo pobočkou v řízení bez ohledu na probíhající kasační stížnost pokračováno (což není v rozporu se zákonem) nastane situace, že v KN je zapsané rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, avšak na základě soudního řízení neexistuje pravomocné rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Z tohoto důvodu se doporučuje provést po vydání rozsudku soudem ještě šetření u soudu, který ve věci rozhodoval, případně u Nejvyššího správního soudu, zda nebyla podána v dané věci kasační stížnost. Pokud bude zjištěno, že kasační stížnost byla podána, bude vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv pozastaveno do ukončení řízení o kasační stížnosti.

 1. Centrální uložiště geografických dat SPÚ (OVFP a GIS)

Prostorová data spravovaná Zeměměřickým úřadem přebírá SPÚ centrálně 1x ročně (vždy na jaře). Tato data jsou vystavena na centrálním úložišti geografických dat SPÚ \\pffundinfs\mapy\.

Jedná se o data:

 • ZABAGED, včetně výškopisu (vrstevnic)
 • GEONAMES
 • Ortofoto
 • Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G)

Z centrálního úložiště geografických dat SPÚ mohou být prostorová data stažena a předána zpracovateli PÚ (stahování dat z tohoto úložiště je monitorováno). Je však nutné vybrat data v rámci patřičných mapových listů, které jsou v kladu Základní mapy 1: 10 000 nebo Státní mapy 1 : 5 000. Eventuálně je možné požádat odd. VFP a GIS o přípravu těchto dat, a to emailem na k.soudkova@spucr.cz .

Při předání dat zpracovateli je třeba dodržovat podmínky licenčních smluv, které jsou přiloženy u dat na centrálním úložišti. Tzn. zavázat zpracovatele smluvně k nešíření dat a informovat Zeměměřický úřad o poskytnutí dat třetí straně do 15 dnů od předání dat formou emailu na ZU-obchod@cuzk.cz.

Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) není ještě za celou ČR kompletní a tudíž není centrálně na úložišti SPÚ. Pobočka SPÚ si může požádat o tato data prostřednictvím e-shopu na geoportal.cuzk.cz (zdarma).

 1. Lhůta pro vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv při

použití § 11 odst. 9 zákona (OMPÚ)

Podle § 11 odst. 8 zákona musí být rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv vydáno bezodkladně, nejpozději však do 4 měsíců po dni nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu, s výjimkou postupu podle odstavce 9. Podle § 11 odst. 9 zákona rozhodnutí podle odstavce 8 pozemkový úřad vydá po prověření, zda nebyla u příslušného soudu podána žaloba proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 4. Žalobu může podat pouze účastník řízení, který podal řádné odvolání. Pokud nastala situace, že bylo podáno odvolání a je tedy možné, že odvolatel podá žalobu k soudu, počíná 4 měsíční lhůta pro vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8 běžet dnem, kdy pobočka obdrží písemné sdělení soudu, že žaloba podána nebyla.

Pokud by soud sdělil, že žaloba podána byla, postupuje pobočka v souladu s ust. § 11 odst. 9 tzn. přerušením řízení.

 1. Využití lesních cest ke zpřístupnění zemědělských pozemků (OMPÚ)

Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav obdržel žádost o stanovisko, zda lze v pozemkových úpravách využít lesní cesty ke zpřístupnění zemědělských pozemků. K dané problematice si vyžádal OMŘPÚ vyjádření odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství. Toto stanovisko č.j. 69292/2015-MZE-16212 ze dne 6. 1. 2016 je přílohou c) této informace. OMŘPÚ ke stanovisku uvádí pro upřesnění navrženého postupu, že ve stanovisku navrhované „projednání věci přizváním vlastníka lesních cest na jednání sboru zástupců vlastníků“, se jeví jako postup vhodný při vlastnictví lesního pozemku fyzickou osobou. Pokud se jedná o lesy ve správě Lesů ČR, s.p., pak při zpracování plánu společných zařízení považuje OMŘPÚ za vhodnější projednat návrh se správcem. V obou případech je třeba dodržet postup podle ust. § 9 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a možnost využití lesní cesty projednat s dotčeným orgánem státní správy.

 1. Postup při předkládání dokumentace RDK (OIČ)

Nedílnou součástí dokumentace plánu společných zařízení, předkládané k posouzení RDK, jsou souhlasná stanoviska DOSS. Uvedená stanoviska nelze zaměňovat se stanovením podmínek, které DOSS poskytují dle § 6 odst. 6 zákona. Uplatněná souhlasná stanoviska DOSS (§ 9 odst. 10 zákona) jsou nezbytnou součástí dokumentace předkládané společně s PSZ ke kontrole RDK. Schválení PSZ zastupitelstvem obce (§ 9 odst. 11 zákona) následuje po vydání „souhlasného vyjádření“ RDK.

Chybný postup při získávání a zajišťování souhlasných stanovisek DOSS ve smyslu § 9 odst. 10 zákona může vést ke zrušení rozhodnutí z důvodu rozporu se zákonem.