Výkon speciálního stavebního úřadu na místních komunikacích.

Od 1. ledna 2016 všechny obce bez výjimky vykonávají působnost speciálních stavebního úřadů pro místní komunikace. Stanovuje to novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti 31. 12. 2015.

Celá záležitost vznikla chybou v průběhu legislativního procesu, kdy v § 40 odst. 4 zákona vypadlo slůvko „místních komunikací“ a nyní budou všechny obce včetně obcí I. typu vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací. Na to obce (zejména obce typu I.) nemají dostatečné odborné zázemí. Tato skutečnost může obcím, ale i žadatelům a účastníkům jednotlivých správních řízení, způsobit značné problémy. Pro napravení této chyby je třeba zákon znovu novelizovat. Novelizace zákona potrvá minimálně ½ roku a do té doby je třeba nalézt vhodné řešení tohoto problému, tak aby se minimalizovala rizika, která by vznikla neodborným vedením správních řízení na obcích. Návrh řešení diskutovali zástupci Svazu 30. listopadu 2015 na ministerstvu dopravy na společném jednání se zástupci ministerstev dopravy, vnitra, životního prostředí a asociace krajů. Pro překlenutí období, než bude předmětný paragraf zákona novelizován se jako nejvhodnější řešení jeví uzavření veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí, která by dočasně výkon této agendy vykonávala. Zejména malé obce I. typu mohou mít problém s naplněním této zákonné povinnosti, vzhledem k jejich omezeným možnostem odborného zázemí. Na druhou stranu je třeba říci, že některým obcím naopak může tato změna vyhovovat. Současný stav mnohdy značně komplikuje opravy místních komunikací, protože se projednání stavebního povolení časově natahuje. V minulosti, kdy např. stavební úřady na dvojkových obcích měly pravomoc speciálního stavebního úřadu v případě místních komunikací, k tomu docházelo pouze výjimečně.

Proto je třeba, aby obce zvážily, zda jsou schopny tuto pravomoc vykonát samy anebo požádají sousední obec, která za ně kompetence na základě uzavřené VPSky převezme.

Zdroj: WWW.SMOCR.CZ