Metodika Technická protierozní opatření Hrazení bystřin a strží

Cílem hrazení bystřin je úprava či obnova přirozeného vodního biotopu toku v celém rozsahu průtoků. Mělo by jít o komplexní opatření úprav odtokových poměrů v povodí biotechnickými prostředky a následně úprav v korytech a strží převážně stavebně technickými prostředky. Důraz je kladen na přírodě blízká řešení (cílená volba opevnění, volba materiálu, migrační prostupnost toku, vegetační doprovody, krajinný ráz apod.). Vzhledem k velkým sklonům povodí a vlastního toku je třeba řešit splaveninový režim toku a protipovodňovou ochranu území. Důsledně je třeba rozlišovat rozdílné cíle úprav v intravilánu a extravilánu.

Metodika ke stažení zde.