Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb.

V zájmu sjednocení a předvídatelnosti postupů zeměměřických a katastrálních orgánů zveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální některá stanoviska, která zaujal v obecné rovině k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky. Jedná se zpravidla o anonymizované odpovědi na došlé dotazy k aplikaci právních předpisů nebo o přípisy vzniklé při metodické činnosti. Český úřad zeměměřický a katastrální není kompetentní k podávání výkladů obecně závazných právních předpisů, stanovisko tak nemá pro nikoho závazný charakter. Význam a rozsah uplatnění stanoviska pro konkrétní řešený případ je přitom třeba posuzovat vždy vzhledem k individuálním okolnostem.

 

Název stanoviska Číslo jednací Datum stanoviska
Dotaz k podmínkám využití druhu pozemku (PDF) ČÚZK-14316/2015-22 29. 9. 2015
Oprava chybného geometrického a polohového určení (PDF) ČÚZK-14181/2015-22 16. 9. 2015
Zrušení bodu na přímé hranici pozemku (PDF) ČÚZK-10290/2015-22 1. 9. 2015
Geometrický plán pro dělení pozemků jednoho vlastníka (PDF) ČÚZK-12431/2015-22 25. 8. 2015
Uplatnění § 81 odst. 5 katastrální vyhlášky při vymezení rozsahu věcného břemene odvozením od osy inženýrské sítě (PDF) ČÚZK-08441/2015-22 13. 7. 2015
Označování lomových bodů (PDF) ČÚZK-09613/2015-22 8. 7. 2015
Označování hranice obce při změně hranice v souvislosti s pozemkovými úpravami (PDF) ČÚZK-06065/2015-22 1. 7. 2015
Sjednocení postupu KP ve věci čísla geometrického plánu (PDF) ČÚZK-10121/2015-22 19. 6. 2015
Označování bodu napojení změny (PDF) ČÚZK-06846/2015-22 15. 6. 2015
Dokumentace ověření bodů geometrického základu (PDF) ČÚZK-18175/2014-22 20. 1. 2015
Postup při převzetí záznamu podrobného měření změn bez geometrického plánu (PDF) ČÚZK-13984/2014-22 18. 9. 2014
Obsah ZPMZ (PDF) ČÚZK-10314/2014-22 7. 8. 2014
Stanovisko k § 84 odst. 3 katastrální vyhlášky (PDF) ČÚZK-11555/2014-22 5. 8. 2014
Stanovisko k označování hranic pozemků (PDF) ČÚZK-08850/2014-22 5. 8. 2014
Hranice stanovená regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem (PDF) ČÚZK-10034/2014-15 3. 7. 2014
Vyhotovení geometrického plánu pro církevní restituce (PDF) ČÚZK-07414/2014-22 21. 5. 2014
Stanovisko k § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky (PDF) ČÚZK-07353/2014-22 25. 4. 2014
Rozsah přezkumu při potvrzení geometrického plánu (PDF) ČÚZK-06527/2014-22 9. 4. 2014
Oměrné míry v zápisníku (PDF) ČÚZK-05299/2014-22 3. 4. 2014
Posouzení budovy ve smyslu kat. zákona (PDF) ČÚZK-04208/2014-22 24. 3. 2014
Geometrický plán bez dílů (PDF) ČÚZK-03793/2014-22 10. 3. 2014
Odpovědi na dotazy k používání technologie GNSS (PDF) ČÚZK-00488/2014-22 8. 1. 2014
Označování lomových bodů hranice pozemků při vytyčení (PDF) ČÚZK-24237/2013-22 6. 12. 2013