Závaznost návodů ČÚZK

Opakovaně se setkávám s tím, že úředníci resortu ČÚZK uplatňují ustanovení resortních návodů vůči ÚOZI. Dokonce se tak děje pouze prostřednictvím zaměstnanců katastrálních úřadů, kteří se při výtkách ke geometrickým plánům a dokumentaci o vytyčení hranic pozemků odkazují na pokyny zaměstnanců inspektorátů (nechci jmenovat osoby a územní příslušnost) s tím, že je musí uplatňovat, jinak budou služebně postiženi.

Cituji preambuli dvou návodů, když každý se může seznámit s citovanými zákonnými ustanoveními a dovodit si jejich význam k zákonnému rozsahu uplatňování návodů:
Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle § 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, tento návod pro vedení a správu katastru nemovitostí a Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle § 3 odst. 1 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, tento návod pro obnovu katastrálního operátu a převod číselného vyjádření analogové mapy do digitální podoby.

Dále cituji z článku 2 odst. 2 a odst. 3 listiny základních práv a svobod, která je zákonem č. 2/1993 Sb. součástí ústavního pořádku ČR: Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Ustanovení článku 2 odst. 3 a odst. 4 ústavy ČR (zákon. č. 1/1993 Sb) znějí skoro stejně.

Pramenem práva ČR jsou především právní předpisy zveřejněné ve Sbírce zákonů, tj. právně účinné zákony, zákonná opatření, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů státu, obecně závazné vyhlášky krajů a obcí, atd. Judikatura soudů se obvykle používá v procesním právu (odkazuji na občanský soudní řád, nebo na správní řád a soudní řád správní, a na trestní řád).

Z výše uvedeného – snad jsem nic důležitého neopominul – si každý může snadno dovodit, že vnitřní resortní předpisy nejsou pramenem práva a vztahují se výlučně na zaměstnance resortu, zatímco pro ostatní, tedy i pro soukromé zeměměřiče platí výše uvedené Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Na tom nemohou měnit nic okolnosti, že znalost návodů ČÚZK patří k potřebným a důležitým znalostem ÚOZI, že návody jsou uvedeny v seznamu doporučené odborné literatury a jsou také předmětem odborné části zkoušky k udělení úředního oprávnění.

Uzavírám, i když jako právní laik, že není-li nějaký správní úřad vysloveně zákonem zmocněn k výkladu ustanovení zákonů a podzákonných předpisů, platí pouze výše uvedené prameny práva a nic více. V právních předpisech zeměměřictví a katastru nemovitostí jsou zmocňovací ustanovení, avšak nikoliv k uplatňování resortních návodů vůči jakýmkoliv osobám, nejčastěji vůči zeměměřičům a vlastníkům nemovitostí nebo jiným oprávněným (dokonce i v odůvodnění správních rozhodnutí, anebo v dokazování v soudním sporu), atd. V úvodu zmíněná nezákonná praxe by proto měla rychle skončit. Uslyšíte-li od úředníka, anebo si přečtete, že něco musíte, doporučuji okamžitě žádat odpověď, které zákonné nebo podzákonné ustanovení ono musíte upravuje. A nespokojte se odpovědí, že je to v návodě, nebo to tak řekl nadřízený na školení, nebo na nějakém semináři atd. Učme se žít v právním státě přesto, že to někdy není zrovna jednoduché.

Petr Polák

Zdroj: www. zememeric.cz