Pracovní pomůcka – příděly

Příloha č. 1 k č.j. ČÚZK-03456/2015-22

Společná pracovní pomůcka
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Státního pozemkového úřadu
k některým otázkám postupu v řízeních o jednoduchých pozemkových úpravách
týkajících se upřesnění nebo rekonstrukce přídělů (§ 13 zákona č. 139/2002 Sb.)
(aktualizovaná ke 2. červenci 2015)

Úvod
Postup  digitalizace  katastrálních  map  v  katastrálních  územích  (k.ú.)  s příděly  je
uveden  ve  společném  dopise  Českého  úřadu  zeměměřického  a  katastrálního  (ČÚZK)  a
Státního pozemkového úřadu (SPÚ) ze dne 12. srpna 2013 čj. SPÚ 246310/2013, čj. ČÚZK
15721/2013-22. Ve zvláštním seznamu jsou uvedena k.ú., resp. jejich částí, kde i po roce
2017  zůstanou  z důvodu  přídělů  pozemky  evidované  zjednodušeným  způsobem.
Ze společného  dopisu  též  vyplývá,  že  pozemkové  úřady  budou  jednoduché  pozemkové
úpravy  (JPÚ)  pro  upřesnění  (rekonstrukci)  přídělů  v těchto  k.ú.  řešit  po  dohodě
s katastrálním úřadem přednostně s ohledem na finanční a kapacitní možnosti SPÚ.
V řízení o JPÚ, v jejichž rámci se upřesňuje nebo rekonstruuje příděl, se rozhodování
dle  § 11  zákona  č.139/2002 Sb.,  o  pozemkových  úpravách  a  pozemkových  úřadech  a
o změně  zákona  č.  229/1991  Sb.,  o  úpravě  vlastnických  vztahů  k  půdě  a  jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZaPÚ) prakticky nepoužije.
Řízení  je  zakončeno  rozhodnutím  o  určení  hranic  pozemků  dle  § 13  odst. 3  ZaPÚ.
Nezpracovává se tedy návrh, nelze provádět bilanci vstupu a výstupu z pozemkových úprav
(tzn. porovnání nároku a návrhu). Zásadní je zpracování nároku, což je určující pro vydání
příslušného  rozhodnutí.  Pokud  je  upřesnění  nebo  rekonstrukce  přídělů  součástí  řízení
o komplexních  pozemkových  úpravách  [§  26  odst.  1  vyhlášky  č.  13/2014 Sb.,  o postupu
při provádění  pozemkových  úprav  a  náležitostech  návrhu  pozemkových  úprav  (dále  jen
VyPÚ)],  jsou  výsledky  řízení  a  rozhodnutí  o určení  hranic  přídělů  podkladem  pro  soupis
nároků v řízení o komplexních pozemkových úpravách.

Řízení o JPÚ s příděly
Na  základě  dosavadních  zkušeností  se  vydává  tato  společná  pracovní  pomůcka,
kterou se připomíná nebo upřesňuje provádění podstatných kroků v řízení o JPÚ s příděly
tak, jak je uvedeno níže.

Účastníci řízení
–  V souladu s § 5 ZaPÚ.

Zahájení řízení
–  Veřejná vyhláška, písemné vyrozumění ve smyslu § 6 odst. 6 obdrží katastrální úřad,
další úřady dle potřeby v konkrétních případech.

Úvodní jednání
–  Účastníci jsou zástupcem pozemkového úřadu informováni mj. o specifickém postupu
s odkazem  na  § 4  a  §  13  ZaPÚ  a  § 26  VyPÚ  o  tom,  zda  bude  dále  pokračováno
v pozemkových  úpravách  po  upřesnění  přídělů,  nebo  zda  řízení  skončí  zapsáním
rozhodnutí o určení hranic.
–  Projedná  se  zejména  postup  při  stanovení  nároku  –  stanoví  se  pouze  výměra  dle
údajů KN, přídělových listin, případně jiných právoplatných dokladů a seznamu parcel
přídělového  operátu  –  pokud  se  dochoval  (přesné  umístění  pozemku  není  známé,
tedy nelze provést ocenění a stanovit vzdálenost).
–  V určitých  (jednoduchých)  případech  lze  úvodní  jednání  provést  ve  fázi,  kdy  je
připraven již i „výstupní“ nárok (viz dále „nároky“).
–  Stanoví  se  obvod  JPÚ  pro  upřesnění/rekonstrukci  přídělů,  přičemž  je  třeba  mít
na paměti,  že  u  pozemků  s  původem  grafický  příděl  se  mj.  nepoužije  §  3  odst.  3 ZaPÚ.
–  Pokud  je  to  v daném  území  aktuální,  zmíní  se  otázka  řešení  duplicitního  zápisu
vlastnictví  ve  smyslu  § 8a  ZaPÚ  (možnost  dohod,  event.  rozhodnutí  v případě,  že
k dohodě nedojde). Upozorní se mj. na otázku úhrady správního poplatku za podání
návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí podle dohody o vypořádání duplicitního
zápisu vlastnictví event. rozhodnutí o duplicitním zápisu vlastnictví.

Stanovení obvodu JPÚ
–  Obvod  JPÚ  bude  zpravidla  veden  po  hranicích  pozemků,  které  jsou  jako  parcely
zobrazeny v katastrální mapě, případně po hranicích parcel bývalého pozemkového
katastru  (PK).  V případě,  že  obvod  JPÚ  není  veden  po  hranicích  pozemků
zobrazených  v katastrální  mapě,  musí  být  vyhotoven  geometrický  plán  pro  určení obvodu.
–  Pokud  v obvodu  JPÚ  budou  kromě  přídělů  i  původní  parcely  PK  vedené
ve zjednodušené  evidenci,  které  nebyly  předmětem  přídělového  řízení,  provede  se
zjišťování  průběhu  jejich  hranic,  pozemky  ale  nebudou  součástí  rekonstrukce  nebo
upřesnění  přídělů  (půjde  o  pozemky  „neřešené“).  Avšak  v případě,  že  jde
o kombinaci přídělového řízení a nedokončeného scelování (např. na jižní Moravě),
kdy  i  umístění  mnohých  parcel  PK  je  nutno  rekonstruovat  (resp.  teprve  nově
navrhnout), nutno spolu s umístěním přídělů řešit i tyto původní parcely PK.
–  V jednom k.ú. může být i více samostatných obvodů JPÚ, případně obvod JPÚ může
zasahovat  i  do  sousedního  k.ú.  v případě,  že  v době  přídělového  řízení  nebyly
totožné hranice k.ú. s jejich současným průběhem.
–  Do obvodu JPÚ by neměly být zahrnuty přídělové parcely, které jsou již v katastrální
mapě doplněny na podkladě GP; budou-li součástí obvodu, budou posuzovány jako
pozemky neřešené. Pokud však vzniknou pochybnosti o správnosti dříve pořízených
jednotlivých GP a v důsledku jejich nesprávnosti by např. chyběla výměra pro řešení
zbývajícího  počtu  přídělů,  nutno  projednat  s KÚ  vzniklou  situaci  a  uvážit  řešení
včetně  těchto  parcel (případy  by  měly  být  projednány  s vlastníkem jako nesoulady,
pořízen  protokol).  Pro  dotčené  parcely  bude  v  KN  vyznačeno  upozornění
na skutečnost, že předmětný pozemek není geometricky a polohově určen správně
nebo, že pozemek je v prostoru s příděly, které nelze geometricky a polohově určit a
může být těmito příděly dotčen.
–  Přiměřeně  platí  rovněž  § 3  odst.  3  ZaPÚ,  a  to  v případě  potřeby  pro  celé  řešené
území původně dotčené přídělovým řízením, jak je zřejmé z předchozího odstavce.

Zjišťování průběhu vlastnických hranic na obvodu JPÚ
–  Hranice pozemků na obvodu lokalit budou zjištěny a vyšetřeny za účasti prokazatelně
pozvaných  vlastníků  pozemků  uvnitř  i  vně  obvodu  JPÚ.  Výsledkem  zjišťování
průběhu hranic budou:
o  Náčrty zjišťování průběhu hranic
o  Soupisy nemovitostí
o  Protokol o zjišťování průběhu hranic
–  Pozvání vlastníků ke zjišťování průběhu hranic zajistí pozemkový úřad.
–  Předsedu a členy komise pro ZPH jmenuje po dohodě s katastrálním úřadem vedoucí
pozemkového úřadu (§9 odst.5 zákona 139/2002 Sb.).
–  Body na obvodu JPÚ, hranicích rozsahu věcných břemen a na hranicích chráněných
území a ochranných pásem budou zaměřeny a určeny s kódem kvality 3 (§10 odst. 2
vyhl. č. 13/2014 Sb.).

Zaměření skutečného stavu
–  Zaměří  se  obvod  řešeného  území  (tzn.  obvod  řešených  přídělových  pozemků)  mj.
v zájmu  ověření  výměr,  přičemž  hranice  přídělů  uvnitř  obvodu  lze  stanovit  pouze
početně bez dalších činností v terénu.

Nároky
–  Provede se porovnání skutečné výměry (dle zaměření obvodu) s výměrou dle údajů
KN, popř. dalších podkladů (nezahrnuje se výměra pozemků neřešených), stanoví se
koeficient pro úpravu výměr.
–  Vyhotoví se tzv. „vstupní“ nárok, který zahrnuje údaje dle shromážděných podkladů
(prakticky pouze  výměry) a „výstupní“ nárok, který již obsahuje druhy pozemků dle
KN, kód BPEJ a který je podkladem pro rozhodnutí o určení hranic dle § 13 ZaPÚ.
Upřesnění nebo rekonstrukce se citlivě a dle možností přizpůsobí hranicím držby (to
bude možné spíše v případě rekonstrukce).
–  V případě,  že  v rámci  obvodu  JPÚ  je  půda  ve  vlastnictví  státu  –  s  právem
hospodaření SPÚ s ohledem na druh pozemku evidovaný v KN a v současnosti (tzn.
na  základě  výsledku  určení  hranic)  je  tato  půda  v jiném  druhu  pozemku  než  půda
zemědělská,  zůstává  právo  hospodaření  SPÚ,  neboť  druh  pozemku  v  KN  zůstává
ve výsledcích těchto specifických JPÚ dle stávající evidence. „Výsledný“ nárok, tzn.
výsledek  určení  hranic  ve  smyslu  § 8  odst.  1  ZaPÚ  se  na 30  dnů  vystaví  na  obci
včetně  určení  lhůty  pro  podání  námitek;  zasílá  se  na dodejku  vlastníkům  (vyložení
ve smyslu § 11 odst. 1 se neprovádí, nejedná se o schválení návrhu).
–  Vydá se rozhodnutí o určení hranic pozemků; toto rozhodnutí není vázáno na souhlas
vlastníků  alespoň  tří  čtvrtin  výměry  pozemků  ve  smyslu  § 11  odst. 4  ZaPÚ,  jak
vyplývá z § 13 odst. 3 ZaPÚ.
–  V případě, kdy řízení skončí zapsáním rozhodnutí o určení hranic (tedy po upřesnění,
resp.  rekonstrukci  přídělu  nebude  pokračováno  v  pozemkových  úpravách),  bude
vlastník  upozorněn  ve  smyslu  §  37  odst.  1  písm.  d)  zákona  č.256/2013  Sb.,
o katastru  nemovitostí,  na  povinnost  ohlásit  změny  údajů  o  pozemku,  jestliže  druh
pozemku  neodpovídá  skutečnosti  v  terénu.  Toto  upozornění  se  zapíše  v  příloze
k rozhodnutí, která vypovídá o novém stavu nároků vlastníka, a to tak, že v kolonce
„druh  pozemku“  se  vyznačí  odkaz  na  poznámku  dole,  kde  se  uvede  text:  „Druh
pozemku  se  uvádí  dle  stavu  vedeného  v  katastru  nemovitostí,  o  případné  změně
druhu  pozemku  není  v  tomto  řízení  rozhodováno;  vlastník  je  povinen  ohlásit  ve
smyslu § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, změny
údajů o pozemku, jestliže druh pozemku neodpovídá skutečnosti v terénu“.

Výsledek určení hranic
–  Náležitosti  podkladů  pro  rozhodnutí  se  projednají  s katastrálním  úřadem  v rámci
přípravy  rozhodnutí  o  určení  hranic;  mj.  KÚ  stanoví,  zda  se  výsledky  využijí
pro obnovu katastrálního operátu a zda bude jako podklad pro zavedení obnoveného
operátu do katastru vyhotovena DKM nebo se vyhotoví geometrický plán.
–  Pokud  se  výsledky  použijí  pro  obnovu  katastrálního  operátu,  náležitosti  podkladů
pro rozhodnutí musí odpovídat § 56 a § 57 katastrální vyhlášky (č. 357/2014 Sb.).
–  V případě  vyhotovení  geometrického  plánu  bude  tento  GP  obsahovat  náležitosti
odpovídající účelu jeho vyhotovení (např. použití projektovaných hranic).
–  Provede se vytyčení v minimálním nutném rozsahu dle požadavků vlastníků.
–  Zápis  změny  údajů  katastru  nemovitostí  na  základě  pravomocného  rozhodnutí
o určení  hranic  pozemků  je  zápisem  jiných  údajů  podle  části  třetí  katastrálního zákona.