Novela stavebního zákona 225/2017 Sb.

Novela č. 225/2017 Sb., která kromě stavebního zákona mění také dalších 44 souvisejících zákonů včetně zákona o ochraně ZPF (č. 334/1192 Sb.), lesního zákona (č. 289/1995 Sb.), zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (č. 139/2002 Sb.) nebo zákona o Státním pozemkovém úřadu (č. 503/2012 Sb.), nabude účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení, tedy 1. ledna 2018.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Sbírka zákonů

Změnový text předpisu je ke stažení zde:
Zákon č. 225/2017 Sb. – změnové zákony [PDF, 2.74MB]

Derogace aktivní
133/1985 novelizuje Zákon České národní rady o požární ochraně
20/1987 novelizuje Zákon České národní rady o státní památkové péči
44/1988 novelizuje Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
62/1988 novelizuje Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
114/1992 novelizuje Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
334/1992 novelizuje Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu
338/1992 novelizuje Zákon České národní rady o dani z nemovitostí
586/1992 novelizuje Zákon České národní rady o daních z příjmů
266/1994 novelizuje Zákon o dráhách
114/1995 novelizuje Zákon o vnitrozemské plavbě
289/1995 novelizuje Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
13/1997 novelizuje Zákon o pozemních komunikacích
49/1997 novelizuje Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
151/1997 novelizuje Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
166/1999 novelizuje Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
189/1999 novelizuje Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
131/2000 novelizuje Zákon o hlavním městě Praze
239/2000 novelizuje Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
258/2000 novelizuje Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
406/2000 novelizuje Zákon o hospodaření energií
458/2000 novelizuje Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
100/2001 novelizuje Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
164/2001 novelizuje Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
185/2001 novelizuje Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
254/2001 novelizuje Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
274/2001 novelizuje Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
312/2001 novelizuje Zákon o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích)
449/2001 novelizuje Zákon o myslivosti
76/2002 novelizuje Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
139/2002 novelizuje Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
150/2002 novelizuje Zákon soudní řád správní
235/2004 novelizuje Zákon o dani z přidané hodnoty
500/2004 novelizuje Zákon správní řád
634/2004 novelizuje Zákon o správních poplatcích
127/2005 novelizuje Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
251/2005 novelizuje Zákon o inspekci práce
183/2006 novelizuje Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
184/2006 novelizuje Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
157/2009 novelizuje Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
416/2009 novelizuje Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
17/2012 novelizuje Zákon o Celní správě České republiky
201/2012 novelizuje Zákon o ochraně ovzduší
503/2012 novelizuje Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
256/2013 novelizuje Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
224/2015 novelizuje Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)