Stanoviska a metodiky na úseku územního plánování AKTUALIZOVANÉ 21. 5. 2015

Metodiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Stanoviska a metodiky

 

Stanoviska a metodiky AKTUALIZOVANÉ 21. 5. 2015

Odkaz na stránky ÚÚR.

Stanoviska a metodiky jsou rozděleny do následujících problémových okruhů:

1. Politika územního rozvoje ČR

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k počátku závaznosti Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 NOVÉ
(24-zavaznost-apur-19052015.pdf, 1 027 kB, zveřejněno 21. 5. 2015)

Adobe Acrobat PDF Pomůcka k uplatňování republikových priorit PÚR ČR 2008
(11-2014-0708-PUR-pomucka-priority-cast-A.pdf, 853 kB, zveřejněno 26. 8. 2014)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k uplatňování PÚR ČR 2008 v činnosti stavebních úřadů
(12-metod-PUR-staveb-urady-UPR.pdf, 441 kB, zveřejněno 26. 8. 2014)

 

2. Územně analytické podklady

Adobe Acrobat PDF Pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací
(01-Porizovani-UAP-a-jejich-aktualizace.pdf, 860 kB, zveřejněno 30. 4. 2014)

Adobe Acrobat PDF Metodický návod k příloze č. 1 části A – Územně analytické podklady obcí
(13-uap-metodicky-pokyn-1A.pdf, 1 896 kB, zveřejněno 2. 10. 2014)

Adobe Acrobat PDF Metodický návod k příloze č. 1 části A – Územně analytické podklady obcí – brožura
(14-uap-metodicky-pokyn-1A-brozura.pdf, 965 kB, zveřejněno 2. 10. 2014)

Adobe Acrobat PDF Metodický návod k příloze č. 1 části B – Územně analytické podklady kraje
(15-uap-metodicky-pokyn-1B.pdf, 751 kB, zveřejněno 2. 10. 2014)

Adobe Acrobat PDF Metodický návod k příloze č. 1 části B – Územně analytické podklady kraje – brožura
(14-uap-metodicky-pokyn-1A-brozura.pdf, 275 kB, zveřejněno 2. 10. 2014)

 

3. Územní studie a urbanistické studie

Adobe Acrobat PDF Postup při prověřování aktuálnosti urbanistických studií
(02-Urbanisticka-studie.pdf, 775 kB, zveřejněno 19. 8. 2013)

 

4. Územně plánovací dokumentace

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k problematice koridorů územních rezerv v zásadách územního rozvoje a následných změn územního plánu po jejich prověření územní studií NOVÉ
(26-koridor-uzemnich-rezerv-28012015.pdf, 257 kB, zveřejněno 21. 5. 2015)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení MMR k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu NOVÉ
(25-zmena-up-mapa-07042015.pdf, 264 kB, zveřejněno 21. 5. 2015)

Adobe Acrobat PDF Metodická doporučení k vybraným problémům pořizování územního plánu
(22-vybrane-problemy-porizovani-up-16022015.pdf, 729 kB, zveřejněno 18. 2. 2015)

Adobe Acrobat PDF Změna územního plánu – obsah
(21-zmena-up-13012015.pdf, 1 680 kB, zveřejněno 13. 1. 2015)

Adobe Acrobat PDF Ukládání a zveřejňování územního plánu a regulačního plánu
(19-ukladani-zverejnovani-up-rp-13012015.pdf, 599 kB, zveřejněno 13. 1. 2015)

Adobe Acrobat PDF Osnova zadání územního plánu – Podklad k doplnění požadavků
(20-osnova-zadani-up-13012015.pdf, 715 kB, zveřejněno 13. 1. 2015)

MS Word Osnova zadání územního plánu – Podklad k doplnění požadavků (ke stažení)
(20-osnova-zadani-up-13012015.doc, 734 kB, zveřejněno 13. 1. 2015)

Adobe Acrobat PDF Metodické sdělení OÚP MMR ve věci zadávání zpracování územního plánu a možného postupu při zpracování návrhu zadání územního plánu – spolupráce pořizovatele s projektantem
(18-zadavani-zpracovani-up-19122014.pdf, 188 kB, zveřejněno 29. 12. 2014)

Adobe Acrobat PDF Problematika vymezování architektonických nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu
(17-vymezovani-vyznamnych-staveb-v-up-18112013.pdf, 1 587 kB, zveřejněno 24. 11. 2014)

Adobe Acrobat PDF Příklad k metodickému pokynu k obsahu územního plánu (textová část vč. odůvodnění)
(07a-Priklad-k-metodickemu-pokynu-k-obsahu-UP-text_oprava.pdf, 1 761 kB, zveřejněno 7. 5. 2014)
Adobe Acrobat PDF Příklad k metodickému pokynu k obsahu územního plánu (grafická část)
(07b-Priklad-k-metodickemu-pokynu-k-obsahu-UP-grafika.pdf, 62 568 kB, zveřejněno 7. 5. 2014)
Poznámka: Příklad metodicky navazuje na prezentaci Územní plán podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hovoří-li se tedy v textu příkladu o metodickém pokynu, je tím míněna tato prezentace.

 

Adobe Acrobat PDF Přezkum zmocnění zástupce veřejnosti
(03-Prezkum-zmocneni-zastupce-verejnosti-1.pdf, 383 kB, zveřejněno 19. 8. 2013)

Adobe Acrobat PDF Pořizování územního plánu – Postup – jak navázat při pořizování územního plánu po 1. 1. 2013
(03-UP-Prechodna-ustanoveni-20122012.pdf, 407 kB, zveřejněno 9. 1. 2013)

 

5. Zastavěné území

Adobe Acrobat PDF Aktualizace zastavěného území změnou územního plánu
(04-Aktualizace-zastaveneho-uzemi.pdf, 887 kB, zveřejněno 10. 2. 2014)

Adobe Acrobat PDF Vymezení zastavěného území
(04-Vymezeni-zastaveneho-uzemi.pdf, 3 389 kB, zveřejněno 3. 10. 2013)

 

6. Umísťování a povolování staveb

 

7. Dotčené orgány a jejich stanoviska

Adobe Acrobat PDF Stanoviska dotčených orgánů k územně plánovací dokumentaci
(05-Stanoviska-DO-k-upd.pdf, 419 kB, zveřejněno 24. 4. 2014)

 

8. Plánovací smlouva

 

9. Předkupní právo

 

10. Integrovaný regionální operační program

 

11. Ostatní

Adobe Acrobat PDF Koordinace územních plánů a pozemkových úprav – metodický návod NOVÉ
(23-metodika-up-a-pu-2-aktual-zneni.pdf, 2 610 kB, zveřejněno 21. 4. 2015)

Adobe Acrobat PDF Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu
(10-zpf-up.pdf, 1 448 kB, zveřejněno 26. 8. 2013)