Výzva Komory geodetů a kartografů

Vážení kolegové a kolegyně,

představenstvo KGK se  rozhodlo využít 12. Setkání  geodetů (11. a 12.  června)  k projednání  situace  v celém  našem  oboru  právě s firmami, které zpracovávají zakázky inženýrské geodézie a katastru nemovitostí.

Důležitou  informací  pro  Vás  je  výrazný  posun  ve  vyjednávání  o ustanovení Zeměměřické komory ze zákona.

Jako  nejschůdnější  cesta  k prosazení  našich  dlouhodobých  snah  se v posledním  roce    začala  jevit  cesta  novelou  zákona  360/1992  Sb. Proceduálně je to mnohem jednodušší než prosadit zcela samostatnou Zeměměřickou  komoru  vládním  nebo  poslaneckým  návrhem.  Vedle dvou samostatných komor (Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných  inženýrů  a  techniků)  by  pod  tento  zákon  byla přidružena  i  Zeměměřická  komora.  V těchto  týdnech  probíhá dokončování zpracování připomínek, mezi nimi je i ta, která navrhuje vznik samostatné Zeměměřické komory.

Proč je vůbec nutné zřídit Zeměměřickou komoru jako právnickou osobu ?
Kromě katastru nemovitostí se zabýváte i Inženýrskou geodézií. Tato činnost  nespadá  pod  zákon  ČNR  č.  359/1992  Sb.a  není  tedy  nikým řízena.  Není  tedy  vůbec  jednoduché  ovlivňovat  zákony,  které  přímo navazují  na  výsledky  prací  v inženýrské  geodézii,  jako  je  Stavební zákon,  Energetický  zákon,  Zákon  o  elektronických  komunikacích, Zákon  o  pozemkových  úpravách  aj.Jedná  se  tedy  o  úplnost obsahovost, přesnost i ocenění prací inženýrské geodézie. Katastrální inspektoráty  také  nemají  oprávnění  kontrolovat  činnosti  v oblasti inženýrské geodézie.  Jedná se také o další činnosti, které by měly být vykonávány, jako je například celoživotní vzdělávání, jak je má KGK na  svých  webových  stránkách.  Důležité  je  také  i  posílení společenského významu geodeta zvláště na velkých stavbách.

Nevíme  zatím,  jak  dopadne  současný  schvalovací  proces v mezirezortním  připomínkování  a  následně  ve  vládě  a  parlamentu. V případě,  že  z termínových  důvodů  nebude  již  možnost  ustanovit Zeměměřickou  komoru  již  v této  novele  zák.360/1992  Sb.,  budou připravené podklady pro novelizaci zákona v příštím roce, které jsou s mnohými partnery již dnes projednány.

V případě schválení novely zákona bude největším problémem rozjetí činnosti  Zeměměřické  komory.  I  když  v zákoně  je  pamatováno v přechodných  ustanoveních  s rozjetím  této  činnosti,  bude  nutné posílit  personální  složení  současného  představenstva  KGK  o výkonného  pracovníka  na  zkrácený  úvazek,  který  by  nastartování činnosti  zastřešil  a  to  doby,  než  bude  zvoleno  představenstvo Zeměměřické  komory.  Tuto  činnost  již  nebude  možno  vykonávat v souběhu  s  běžným  pracovním  vytížením,  neboť  je  nutné  se  jí věnovat  systematicky  a  pravidelně,  i  třeba  jen  na  zkrácený  úvazek.
Proto  je  potřeba  získat  osobu  buď  ze  soukromá  sféry,  nebo  zvážit získání schopného člověka ze státní správy.  A zároveň bude potřeba řešit finanční otázku tohoto procesu.

Vážení kolegové.
Inženýrská geodézie a současně celý náš obor se nyní nachází na křižovatce,  kdy  se  rozhoduje  o  naší  činnosti  v následujících desítkách roků a o posílení společenského postavení geodeta. Proto  se  představenstvo  rozhodlo  vyslat  tuto  naléhavou  výzvu geodetické veřejnosti prostřednictvím Vašich firem.

Přijďte proto mezi nás na Meeting podnikatelů!  
 
Podpořte nás !

Praha, květen 2015

Za představenstvo KGK Ing. Jan Fafejta, Ing. Martina Poláková a Ing.
Lubor Pekarský.