10 rad pro vlastníky při pozemkových úpravách

Podle Zákona o půdě 229/1991 Sb. se měly pozemkové úpravy stát základním nástrojem obnovy pozemkového práva po násilné kolektivizaci. Postupně se ale měnil jejich obsah i forma. Poslední novela zákona č. 139/2013 Sb., prováděcí vyhláška č. 13, a způsob řízení pozemkových úprav zasahuje do vlastnického práva k půdě. Původní prioritní účel pozemkových úprav z roku 1991, který spočíval ve vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků, se v posledních letech změnil a pozemkové úpravy se zpracovávají pouze ve veřejném zájmu.

Ve spojení se způsobem řízení pozemkových úprav se pozemkové úpravy poněkud paradoxně také stávají nástrojem k omezování práv vlastníků půdy. Dotazy a stížnosti vlastníků se množí. Na jejich připomínky často není brán ohled a často jsou vystaveni jednání v tísni. Vlastníci půdy v ČR stále nemají naplněný úplný obsah vlastnického práva k půdě. Z velké části neznají hranice svých pozemků, nemají je přístupné a podle častých stížností je s pozemky i bez jejich souhlasu manipulováno. Proto XI. Valná hromada Svazu vlastníků půdy ČR uložila vypracovat a zveřejnit „10 rad“ jako informační pomůcku.

1. Řízení o pozemkových úpravách se zahajuje z podnětu Státního pozemkového úřadu (dále SPÚ), pokud se pro to vysloví vlastníci půdy nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území. Toto oznámení má být vyvěšeno 15 dnů na úřední desce. Není to oznámeno každému vlastníkovi individuálně. Praxe je taková, že většina vlastníků vůbec neví, že pozemkové úpravy v obci byly zahájeny. Proto pozor. Vlastníci půdy, pokud nesouhlasí se zahájením pozemkových úprav na svých pozemcích, musí projevit nesouhlas, nejlépe písemně, již v této etapě. Informace o přípravě řízení pozemkových úprav získáte na pracovišti SPÚ, nebo u starosty obce. Máte právo zůstat s vašimi pozemky mimo obvod pozemkových úprav.

2. Následuje svolání vlastníků na „úvodní jednání“. Na úvodním jednání se pozorně zaměřte na tři záležitosti

– zda se vaše pozemky nachází v obvodu pozemkových úprav nebo mimo jejich obvod.

– důležité jsou vaše pozemky v obvodu pozemkových úprav, které jsou určeny „ke směňování “ (§ 2 zákona), tyto pozemky budou předmětem různých úprav. Dále jsou určeny ne-směňované pozemky. Tato skupina pozemků není řešena, pozemky zůstávají na původním místě. Pouze se obnovují geodetické informace. K těmto pozemkům ale není například povinnost budovat přístup.

– volba sboru zástupců. Jedná se o vaše zástupce při zpracování návrhu pozemkových úprav, především v plánu společných zařízení. Tito členové sboru se vyjadřují za vás k návrhu cest, vodohospodářských, protierozních a ekologických opatření. Jedná se o velmi důležité záležitosti, které se budou dotýkat i vašich pozemků. Proto zvažte, zda se necháte zastupovat, nebo se všech jednání osobně účastníte. Vaše požadavky uplatňujte u pracoviště SPÚ.

3. Soupis a ocenění nároků vlastníků (§ 8 zákona). Na projednání jste osobně pozváni pracovištěm SPÚ (§ 8 zákona). Zkontrolujte si výměru, cenu a vzdálenost vašich současných pozemků, které budou předmětem směny. V případě rozdílu mezi výměrou vypočtenou ze souřadnic na základě nového geodetického měření a výměrou současného KN se nároky vlastníka upravují. Rozdílné plochy se dále upravují u všech vlastníků stejným opravným koeficientem. Doporučujeme převzít nové geodetické měření. Pokud je schválené katastrálním úřadem, je přesné. Máte možnost požádat o aktualizaci BPEJ, mající vazbu na cenu pozemků. K soupisu nároků můžete vyjádřit své připomínky. Souhlas se soupisem vyjadřujete podpisem.

4. Zpracování plánu společných zařízení (dále PSZ, § 15, vyhlášky č.13/2013 Sb.) K PSZ se vyjadřuje a uplatňuje své požadavky mnoho orgánů a institucí. PSZ stanovuje opatření v oblasti dopravní – polní cesty, eroze půdy, vodohospodářská a ekologická opatření. PSZ se týká vlastníka pozemků zcela zásadně. K provedení těchto opatření je nutno vyčlenit půdu. Pokud není k dispozici státní půda nebo půda obce, podílí se na společných zařízeních půda vlastníků. Zde musí vlastník půdy zpozornět. Náhradou za půdu zabranou vlastníkovi a použitou na společná zařízení je většinou náhradní půda v ceně základní dle BPEJ, která je nízká. Návrh PSZ se neprojednává s každým vlastníkem. Projednává se s orgány a sborem zástupců na kontrolních dnech. PSZ se schvaluje na veřejné schůzi zastupitelstva obce, kam vlastníci půdy nepřicházejí, neboť většinou žijí v různě vzdálených místech a nejsou členy zastupitelstva.

Zákon sice uvádí, že použití soukromých pozemků na společná zařízení je možné pouze s výlučným souhlasem vlastníka. Praxe je ovšem jiná. Souhlas vlastníka se vyžaduje až při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků, když už PSZ je téměř rok schválen bez něho. Zde je vytvářen značný tlak na vlastníka a jeho podpis často bývá výsledkem jednání v tísni.

5. Věcná břemena. § 20 vyhlášky č.13/2013, pouze ukládá, že vlastníci vyjádří souhlas se zatížením svých pozemků podpisem na soupisu pozemků. Vlastníci půdy by měli vědět, že na některá břemena hlavně nadzemních a podzemních sítí byla v minulosti uzavřená smlouva mezi vlastníkem pozemku a správcem sítí, a to za úplatu. Směnou pozemků v pozemkových úpravách se na místo věcného břemena dostává jiný – směněný vlastník pozemku, se kterým správce sítí už nehodlá uzavřít další smlouvu za úplatu a věcné břemeno musí strpět. Proto pozor na směňované pozemky.

6. Přiměřenost kvality, výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků (§ 10 zákona a §21, vyhlášky č.13/2013 Sb.) Porovnání ceny +/- 10 %, výměry +/- 4% a vzdálenosti navrhovaných a původních pozemků +/- 20%, se provádí vždy za všechny pozemky evidované v katastru nemovitostí na jednom listu vlastnictví, které jsou předmětem směny. Například snížení výměry o 10% by vlastník pod nátlakem neměl odsouhlasit.

7. Vystavení návrhu pozemkových úprav. Návrh upravovaných pozemků je vystaven na obecním úřadě. Je možné do návrhu nahlédnout. Důležitá je účast na závěrečném jednání, které svolává pracoviště pozemkového úřadu. Zde mají vlastníci možnost se vyjádřit ke konečnému uspořádání pozemků. Pokud byly splněny vaše předchozí připomínky, doporučuji už je neměnit, aby se zpracování pozemkových úprav neprodlužovalo.

8. Rozhodnutí o pozemkových úpravách je závěrečnou etapou. Svým podpisem konečně odsouhlasíte uspořádání vašich pozemků.

9. Konečné provádění pozemkových úprav je záležitostí geodetických prací. Zpracuje se digitální katastrální mapa s novými parcelními čísly, pozemkové úpravy se Katastrálním úřadem vnáší do katastru nemovitostí. Zájemcům se vytýčí a dle požadavku stabilizují vlastnické hranice pozemků v terénu.

10. Vlastníci půdy, věnujte se půdě a ochraňujte ji! Obnovte hranice svých pozemků a přístup k nim. Jedině pak můžete kontrolovat postupující erozi na svých pozemcích kontrolovat obdělávání půdy pachtýři a činit opatření.

Ing. František Janda, místopředseda Svazu vlastníků půdy ČR

Zdroj: 30.01.2015 | ASZ | www.agris.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*