Ministr zemědělství Jurečka: Zastupitelstva a samosprávy obcí mají významnou roli při usnadnění výstavby protipovodňových opatření

8.1.2015

Tisková zpráva – O aktuálních i dlouhodobých tématech z oblasti vodního hospodářství hovořil dnes v Chomutově s vedením státního podniku Povodí Ohře a zástupci obcí regionu ministr zemědělství Marian Jurečka. V posledních 15 letech se nejen v tomto regionu řeší především protipovodňová ochrana a odstraňování povodňových škod na vodních stavbách a tocích.

„Dobře vím, jak je pro spolupráci důležité mít dostatek informací, a proto považuji za nutné, aby se správci Povodí pravidelně setkávali s představiteli obcí a měst. V tomto roce budu v podobných návštěvách pokračovat i v dalších regionech. Povodí Ohře postihly v minulých letech lokální přívalové povodně s devastujícími následky a Ministerstvo zemědělství svým dotačním programem finančně podpořilo 143 akcí v hodnotě téměř 800 milionů korun,“řekl ministr Jurečka.

V současné době byla zahájena III. etapa programu Podpora prevence před povodněmi. Jejím cílem je vybudování dalších opatření především na zvýšení schopnosti zadržování vody v povodí, tedy řízených rozlivů a vodních nádrží s retenčními prostory v oblastech s významným povodňovým rizikem. Cílem je zajistit, aby se v případě povodní rozlila voda v takových oblastech, kde není zástavba, a kde nezpůsobí větší škody.

„Při usnadnění výstavby protipovodňových staveb hrají významnou roli samosprávy v regionech. Mohou totiž zásadním způsobem pomoci při majetkoprávním vypořádání pozemků, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci protipovodňových opatření,“ uvedl ministr zemědělství.

V předchozích etapách programu Prevence před povodněmi vzniklo přes 800 staveb za více než 15 miliard korun. O jejich efektivnosti se lidé mohli přesvědčit naposledy v roce 2013, kdy i nedokončené protipovodňové stavby významně přispěly k omezení povodňových škod na veřejném i soukromém majetku.

Jedním z účinných nástrojů na ochranu před povodněmi jsou i pozemkové úpravy. V roce 2013 jich bylo dokončeno 244 za téměř 1,2 miliardy korun, z toho bylo 700 milionů korun použito na cesty a protierozní, protipovodňová a ekologická opatření.

Třetí etapa Programu prevence před povodněmi bude stát přibližně 4,5 miliardy korun, přičemž v prvních dvou letech budou financovány zejména projektové práce pro významné a rozsáhlé stavby protipovodňových opatření, jejichž příprava je časově i finančně náročná.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*