PSZ

Metodika Technická protierozní opatření Hrazení bystřin a strží

Cílem hrazení bystřin je úprava či obnova přirozeného vodního biotopu toku v celém rozsahu průtoků. Mělo by jít o komplexní opatření úprav odtokových poměrů v povodí biotechnickými prostředky a následně úprav v korytech a strží převážně stavebně technickými prostředky. Důraz je kladen na přírodě blízká řešení (cílená volba opevnění, volba materiálu, migrační prostupnost toku, vegetační…

METODIKA ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH DŮSLEDKŮ HYDROLOGICKÝCH EXTRÉMŮ A EROZNÍCH ÚČINKŮ POVRCHOVÉHO ODTOKU AGRÁRNÍMI VALY (Případová studie Verneřice)

Prostřednictvím našich stránek bych se chtěl vrátit k některým již dříve zveřejněným, ale dle mého soudu málo rozšířeným, technickým podkladům projekční praxe, využitelných v oboru pozemkových úprav. Dnes bych chtěl připomenout metodiku, která je výsledkem řešení výzkumného projektu MZe ČR NAZV 08-82126 „Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce agrárních valů a teras pro diverzifikaci…

20. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo v Ostravě ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 jubilejní 20. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Na přípravě konference se podílel Ústav územního rozvoje. Prezentace z konference Vývoj stavebního práva JUDr. Jan Mareček (01-vyvoj-stavebniho-prava.pdf, 301 kB) Územní plánování a projekty společného zájmu Ing. Zdeňka Fialová (02-uzemni-planovani-a-projekty-spolecneho-zajmu.pdf, 280…

Převod kompetencí k hodnocení půdy na SPÚ přinese víc škody než užitku

Zdroj: www.agris.cz | 29.10.2015 | ASZ Jedním z mnoha na první pohled neviditelných opatření, která nepřímo přispějí ke zhoršení stavu naší krajiny, je změna instituce, která bude od příštího roku provádět aktualizaci bonitace půdně-ekologických jednotek (BPEJ). To dosud prováděl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd (VÚMOP), nově to má být podle plánu stávajícího vedení ministerstva zemědělství…

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2014

Již po osmnácté Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem životního prostředí vydává zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky kde mimo jiné vyzdvihuje také význam pozemkových úprav pro snížení erozní ohroženosti půd, následků sucha a zvyšování ochrany před negativními účinky povrchového odtoku. Zpráva o stavu vodního hospodářství.pdf

Projektování polních cest

Protože opakování je matka moudrosti a dle mých poznatků jen minimum projektantů společných zařízení pozemkových úprav zareagovalo na zásadní revizi ČSN 73 6109 Projektování polních cest platné od února 2013, níže uvádím prezentaci doc.Ing. Ludvíka Vébra, CSc. na toto téma. Prezentace doc.Ing. Ludvíka Vébra, CSc  

Výstavba komunikace přes rašeliniště

Při realizaci místního silničního obchvatu obce Ebersberg představovala z hlediska dopravního stavitelství největší výzvu výstavba komunikace přes rašeliniště pocházející z doby ledové. Protože na extrémně měkkém podkladu nesměly být prováděny žádné stavební úpravy, byl přímo na stávající podloží vytvořen silniční násyp z lehkého keramického kameniva Liapor. Ten zajišťuje nízké zatížení podloží a současně stabilitu násypu. Celý článek zde:…

TP 203 OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU)

… 4.3  Svodidlo před překážkou a místem nebezpečí (horské vpusti, propustky atd.) Zda  je  třeba  svodidlo  před  překážkou  nebo  místem  nebezpečí  umístit,  se  rozhodne  na  základě příslušných  ČSN,  požadavků  státních  orgánů,  event.  jiných  odůvodněných  požadavků  a  na  základě vyhodnocení rizik projektantem… Během 4 let platnosti TP 203 došlo ke změnám v legislativní oblasti (nabyla platnost…

Mezinárodní konference: „Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů“

U příležitosti Mezinárodního roku půdy 2015 pořádala Fakulta životního prostředí UJEP ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v. v. i., Asociací pro vodu v krajině ČR a Českomoravskou komorou pozemkových úprav, ve dnech 16. – 17. června 2015 konferenci „Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů“.   Prezentace…

Návrh vyhlášky 103/15, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Změna ve smyslu zákona o silničním provozu je nezbytná jak z důvodu již zmíněné nové kategorizace pozemních komunikací, tak s ohledem na celkový vývoj pravidel provozu na pozemních komunikacích a zejména pak s ohledem na nové vztahy účastníků provozu na pozemních komunikacích, které pramení ze začleňování cyklistů a dalších zvláštních účastníků silničního provozu do ostatního provozu vozidel. Cyklistická doprava je stále…