PSZ

Metodický průvodce návrhem a realizací vozovek nízkokapacitních komunikací

Nabízíme certifi kovanou metodiku, která je zaměřena na postup při navrhování a provádění, na kontrolu, popř. údržbu vozovek nízkokapacitních komunikací (především vozovek lesních a polních cest). Metodika se zabývá problematikou geotechnického průzkumu, postupů při vlastním návrhu vozovky, doporučení a pokynů pro provádění, kontrolu a dozor při výstavbě. Důraz je kladen zejména na posouzení podloží vozovky a jeho případných úprav, výběru vhodné skladby vozovky s ohledem na kategorii podloží vozovky ve vztahu k úrovni zatížení.

Geotechnické problémy vodních staveb

Vážení kolegové, ve spolupráci Ústavu geotechniky a Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně bude probíhat kurz CŽV na téma Geotechnické problémy vodních staveb. Podrobnosti naleznete v prvním oběžníku, termín závazných přihlášek je 30. 7. 2016, počet míst je omezený. Další komunikace (podrobnější informace, studijní materiály) bude probíhat pouze již s přihlášenými. Těšíme se na…

ÚSES – zelená páteř krajiny 

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční seminář ÚSES – zelená páteř krajiny viz kalendář Zaměření semináře  Tak jako v předchozích letech se i letos budeme věnovat aktuálním otázkám v oblasti ÚSES včetně výhledu do blízké budoucnosti. Seminář bude věnován zejména následujícím okruhům: •  patnáct let semináře „ÚSES ‐ zelená páteř krajiny“ •  nová Metodika vymezování ÚSES •  plány ÚSES •  standardy ÚSES

SMĚROVÉ SLOUPKY A ODRAZKY ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ

Předmět technických podmínek TP 58 – 02/2016 Předmětem  těchto  technických  podmínek  (dále  TP)  jsou  zásady  pro  používání  směrových  sloupků a odrazek. TP obsahují rozdělení směrových sloupků a odrazek a zásady pro jejich umístění, osazování a používání na pozemních komunikacích. Ke stažení zde

Výkon speciálního stavebního úřadu na místních komunikacích.

Od 1. ledna 2016 všechny obce bez výjimky vykonávají působnost speciálních stavebního úřadů pro místní komunikace. Stanovuje to novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti 31. 12. 2015. Celá záležitost vznikla chybou v průběhu legislativního procesu, kdy v § 40 odst. 4 zákona vypadlo slůvko „místních komunikací“ a nyní budou všechny obce…

Výsadba stromů

Standard péče o přírodu a krajinu vydala AOPK ČR ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou a Mendelevovou univerzitou Brno. Standard „Výsadba stromů“ definuje účel a náplň pracovních operací, realizovaných při  výsadbě  stromů  rostoucích  v  mimolesním  prostředí.  Standard  je  určen  k  aplikaci  při výsadbě  stromů,  které  plní  mimoprodukční  funkce  tedy,  jejichž  hlavním  účelem  není produkce…

Lepší vododržnosti půdy lze ještě dosáhnout

08.01.2016 | ASZ | www.agris.cz V posledních letech se začíná více mluvit o kvalitě půdy. Nejen ale z pohledu schopnosti poskytovat výnos, ale také o vlastnostech, které umožní udržet vodu, poskytovat ji v dostatečném množství rostlinám v obdobích sucha a zadržet ji během silných dešťů. Může za to zcela jistě na naše poměry nezvykle rozmarné…

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

Druhé vydání příručky pojednává zevrubně o problematice účelových pozemních komunikací s ohledem na zásadní novelu zákona o pozemních komunikacích zákonem č. 268/2015 Sb., která se problematiky účelových komunikací výrazně dotýká, a na nový občanský zákoník, který má pro pozemní komunikace rovněž velký význam. Po definování účelových komunikací a otázce jejich vzniku se autor věnuje problematice vlastnictví…

Retence vody v krajině

Ačkoli celková retenční kapacita zemědělských půd v ČR (schopnost zadržovat vodu) činí 8 400 000 000 m3 vody, ve skutečnosti udrží tato půda jen 5 040 000 000 m3. Snížená schopnost krajiny zadržovat vodu je dána především špatným hospodařením, poškozením půdy vodní a větrnou erozí, nadměrným utužením půdy a ztrátou biologické aktivity půd. Pokud by se ale do…