KPÚ

Rodinné farmy u nás a ve světě aneb Série seminářů na farmách členů ASZ odstartovala

O smyslu komplexních pozemkových úprav s mottem: „Sedlák vždy byl a je nejen hospodářem, ale i tím, kdo utvářel po staletí tvář českého venkova a krajiny,“ hovořil předseda ASZ ČR Josef Stehlík. „Komplexní pozemkové úpravy řeší nejen vypořádání vlastnických vztahů, ale i obnovu venkovské infrastruktury, revitalizaci vodního režimu v krajině a posílení ekologické stability krajiny, mají však i sociální a společenský rozměr,“ vysvětlil Josef Stehlík.

Představitelé svazu vlastníků půdy u Martina Vrby

Představitelé Svazu vlastníků půdy na jednání s pověřeným ředitelem SPÚ Martinem Vrbou prezentovali své postoje k postupu pozemkových úprav. Dle příspěvku uveřejněného na http://www.svazvlastnikupudy.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=92485 vyjádřili potřebu akcelerace pozemkových úprav „jejichž hlavním smyslem má být obnovení vlastnictví a nikoliv inženýrská činnost v krajině“.

Jurečka na ministerstvu odhalil nesrovnalosti u zakázek za desítky milionů

Jurečka v příštím týdnu rovněž plánuje hledat rozpočtové prostředky, jež by dodatečně přidělil Pozemkovému úřadu na odbavování agendy související s církevními restitucemi. „Pokusíme se najít v rámci rozpočtu ministerstva zemědělství finanční prostředky, abychom tam mohli navýšit počet lidí,“ řekl Jurečka. Není to ale podle něj pouze otázka církevních restitucí, ale toho aby celý úřad dobře fungoval poté, co se v loňském roce sloučil s Pozemkovým fondem a bylo propuštěno zhruba 400 lidí. Další důležitou agendou jsou podle něj takzvané pozemkové úpravy.

Stát dá na pozemkové úpravy téměř o třetinu více peněz

Propad peněz, které stát loni věnoval na pozemkové úpravy napravující majetkové nesrovnalosti z předchozích desetiletí, neuškodil. V roce 2013 bylo ukončeno 160 komplexních pozemkových úprav na výměře 79 tisíc hektarů. To je o zhruba čtyři tisíce hektarů více než o rok dříve, jak vyplývá z údajů, které Státní pozemkový úřad poskytl deníku E15.

Vyhláška č. 13/2014 Sb.

Dne 21. ledna 2014 byla ve sbírce zákonů publikována vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. února 2014 a to bez přechodného ustanovení. Ke stažení zde: Vyhláška č. 13/2014 Sb.

Komplexní pozemkové úpravy musí pokračovat

Komplexní pozemkové úpravy a další témata projednávali Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR, a Josef Bezdíček, místopředseda Svazu a předseda Komory obcí, na jednání s ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu (SPÚ), JUDr. Petrem Šťovíčkem, Ph.D.

Asociace soukromého zemědělství ČR uzavřela partnerství se Svazem měst a obcí ČR

Organizace se vzájemně dohodly na prosazování společných cílů a aktivním vyhledávání konkrétních možností spolupráce ve výše uvedených oblastech, ale i např. podpoře pozemkových úprav jakožto nástroji k jasným vlastnickým vztahům a spolutvorbě české krajiny; vytváření prostoru pro zvýšení konkurenceschopnosti českého soukromého zemědělství pomocí zpracovávání zemědělské produkce v prostoru venkova; společné propagaci venkova všemi dostupnými kanály komunikace (například formou Farmářských slavností apod.); prosazování zájmů českého venkova a českého soukromého zemědělství v evropských institucích; prosazování opatření předcházejících erozi půdy a povodním s cílem zlepšení hospodaření s vodou v krajině a podpoře rodinným farmám jako tradičního životaschopného modelu šetrného a udržitelného hospodaření na venkově.

V souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami vznikají obavy z vážného nedostatku vody…

Navrhované řešení předpokládá úzkou spolupráci a důsledné uplatnění poslání již existujících kompetentních institucí zřízených proto, aby podle svého zaměření pečovaly o krajinu (Správci vodních toků – povodí, Agentura ochrany přírody a krajiny, Pozemkové úřady). Tuto spolupráci by měli iniciovat, s ohledem na své základní poslání, správci vodních toků. Oni by také měli usilovat o realizaci komplexních pozemkových úprav důsledně zaměřených na stabilizaci odtokových poměrů. Vznikla by funkce manažera plánu povodí, zaměřená na koordinaci činností orgánů státní správy všech úrovní a spolupráci s dalšími zúčastněnými, včetně podnikatelských subjektů…

Dopis Evy Soósové a Ladislavy Vaňkové

Vážení,

dovolte nám, abychom se na Vás obrátily se stížností podanou dle Pracovního řádu SPÚ č. 06/13 vydaného 13. 5. 2013, čl. 16, v záležitosti týkající se organizačních změn a optimalizace vnitřní organizační struktury v souvislosti s restrukturalizací institucí resortu MZe ČR a jeho personální politiky.

Zdroj: dopis je uveřejňován se souhlasem autorek.