KPÚ

10 rad pro vlastníky při pozemkových úpravách

Podle Zákona o půdě 229/1991 Sb. se měly pozemkové úpravy stát základním nástrojem obnovy pozemkového práva po násilné kolektivizaci. Postupně se ale měnil jejich obsah i forma. Poslední novela zákona č. 139/2013 Sb., prováděcí vyhláška č. 13, a způsob řízení pozemkových úprav zasahuje do vlastnického práva k půdě. Původní prioritní účel pozemkových úprav z roku…

Ministr zemědělství Jurečka: Zastupitelstva a samosprávy obcí mají významnou roli při usnadnění výstavby protipovodňových opatření

8.1.2015 Tisková zpráva – O aktuálních i dlouhodobých tématech z oblasti vodního hospodářství hovořil dnes v Chomutově s vedením státního podniku Povodí Ohře a zástupci obcí regionu ministr zemědělství Marian Jurečka. V posledních 15 letech se nejen v tomto regionu řeší především protipovodňová ochrana a odstraňování povodňových škod na vodních stavbách a tocích. „Dobře vím,…

Začal Mezinárodní rok půdy

Málokterá evropská země by měla veřejně a s přízní přivítat vyhlášení roku 2015 Mezinárodním rokem půdy ze strany Organizace spojených národů (OSN) jako Česká republika. Jestli je totiž téma ochrany půdy a s ní spojených rizik, jako je vodní a větrná eroze, odplývání kvalitní zemědělské půdy k nezemědělským účelům nebo téma práv vlastníků půdy i…

Převzetí nových evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek do našeho právního řádu

Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány směrnice, které regulují oblast veřejných zakázek v členských státech EU, konkrétně se jedná o Směrnici o zadávání veřejných zakázek (nahrazující Směrnici 2004/18/ES), Směrnici o zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (nahrazující Směrnici 2004/17) a nově i Směrnici o…

Rozhovor s pedologem Janem Vopravilem

Rozhovor aktuálne.cz s pedologem Janem Vopravilem na téma devastace půdy a jejího vlivu na záplavy a eroze vyvolané přívalovými dešti. Vitální, organicky bohatá a neutužená půda má výrazně vyšší schopnost infiltrovat a zadržovat vodu v krajině. Ochrana půdy by měla být prioritou nejen pro zemědělce, ale také pro celou naši společnost. Není cestou trend záboru zemědělské půdy pro výstavbu výrobních či logistických center – k tomu by měli být prioritně využity plochy stávající nevyhovující zástavby. Naopak je třeba důsledná péče o půdní fond s využitím všech biologických a agrotechnických opatření. Problematikou protierozní ochrany se zabývají například pozemkové úpravy avšak především je třeba novelizovat zákon o ochraně půdního fondu.

Rozhovor najdete zde.

České zemědělství získá v příštích sedmi letech v rámci Programu rozvoje venkova 84 miliard korun

Nadále budou podporovány pozemkové úpravy. Ve srovnání s předchozím obdobím bude větší důraz kladen na projekty spolupráce – sdílení zařízení a zdrojů, inovace v zemědělství a potravinářství, podporu krátkých dodavatelských řetězců včetně podpory operačních skupin Evropského inovačního partnerství, které přispějí k předávání znalostí.

Ministr zemědělství Marian Jurečka na pracovní cestě v Jihomoravském kraji

„K řešení problematiky sucha například přispěje i příští programovací období Programu rozvoje venkova, a to realizace pozemkových úprav a některá agroenvironmentální opatření. Jejich cílem je zamezit rychlému odtoku vody z krajiny, snížení eroze půdy, podpora ekologické stability krajiny a zachování a zvýšení přírodní rozmanitosti na zemědělské půdě. Zároveň bychom také chtěli zavést bezplatný integrovaný monitorovací a signalizační systém extrémů počasí, který by plnil především preventivní úlohu,“