KPÚ

Územně plánovací dokumentace krajů (zásady územního rozvoje) Územně plánovací podklady krajů (územně analytické podklady)

Poslední aktualizace ke dni 31. 10. 2014. Odkazy na dokumenty mají pouze INFORMATIVNÍ CHARAKTER. ÚÚR neodpovídá za funkčnost a obsah uvedených odkazů. Více – O portálu. Platné znění dokumentů, kompletní výkresovou a textovou část Vám k nahlednutí poskytnou příslušné krajské úřady. Obecné informace naleznete na odkazu Nástroje územního plánování v České republice – Územně plánovací…

Stanoviska a metodiky na úseku územního plánování AKTUALIZOVANÉ 21. 5. 2015

Metodiky Stanoviska a metodiky   Metodické sdělení MMR k počátku závaznosti Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (19. 4. 2015) Metodické sdělení MMR k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu (7. 4. 2015) Metodické sdělení MMR k problematice koridorů územních rezerv v ZÚR a následných změn územního plánu…

Kam se ztrácí naše půda? Na to odpoví Selské slavnosti na jižní Moravě…

Logistická centra, průmyslové areály, obytné domy na původně zemědělské půdě – zábory velmi kvalitní půdy, které právě v ČR nejvíce ubývá… Ale také degradace půdy související s velkoplošným, průmyslovým zemědělstvím… Tato zásadní témata budou hlavní náplní dalšího letošního semináře, pořádaného Asociací soukromého zemědělství u příležitosti Mezinárodního roku půdy pod názvem „Kam se ztrácí naše půda?“. Uskuteční se…

Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů

Asociace pro vodu v krajině ČR, Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka pořádají 16. – 17. Června 2015 u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 konferenci s mezinárodní účastí Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů Odborné okruhy: ekonomické aspekty rozvoje zemědělství, agroenviklimatická opatření ve vztahu k pozemkovým úpravám, agroekologické systémy hospodaření, ochrana půdy a ochrana…

Výňatky z Informací Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav

Výňatky z Informace č. 1/2015 vydané Odborem metodiky a řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu dne 7. 4. 2015 pod č.j. SPÚ 179152/2015 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, bude v dalším textu označován jako „zákon“; vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a…

Stanovisko Zemědělského svazu k návrhu zákona

Zdroj:www.agris.cz 27.03.2015 | Zemědělský svaz ČR Stanovisko Zemědělského svazu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Zásadní připomínka: Žádáme o…

Naše vody si zaslouží více ekologického zemědělství

Zatím existují pro zemědělskou činnost v ochranných pásmech vodních zdrojů jak povrchových, tak podzemních specifická doporučení. Zemědělci by měli brát ohledy na ochranu jakosti vod. Bohužel, leckdy navrhovaná opatření jsou obtížně realizovatelná, jedním z nástrojů jejich realizace jsou komplexní pozemkové úpravy.

Předplatné časopisu Pozemkové úpravy

Základní informace pro zajištění předplatného časopisu Pozemkové úpravy. K odběru časopisu se můžete přihlásit u tajemníka ČMKPÚ, Ing. Antonína Svobody: adresa: Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel./fax: +420 221 082 270 e-mail: cmkpu@cmkpu.cz   Celoroční předplatné činí 600,- Kč. Cena je konečná – vydavatel není plátcem DPH.   Objednávky inzerce zasílejte elektronicky na pavel.gallo@gallopro.cz

Krajina jako ukazatel rozvoje venkova

09.02.2015 | ASZ | www.agris.cz Z termínu „Rozvoj venkova“ se v průběhu posledních let stalo jakési ustálené jazykové klišé, které rádi používají naši politici. Protože drtivá většina politiků i poslanců pochází z velkých měst, odpovídá tomu také nastavení podmínek pro financování venkovského prostoru. Z prosperujícího města lze jen obtížně posoudit venkovské problémy, jakými jsou např. mnohem větší nezaměstnanost, nízké příjmy,…

VFP – Připravovaná verze 3.0

6.2.2015 Předpokládaná platnost od 30.3.2015 Přílohy Poslední aktualizace Příloha 1 – Definice struktury výměnného formátu 6.2.2015 Příloha 2 – Kontrola dat přebíraných pomocí VFP 6.2.2015 Příloha 3 – Režim při předávání dat mezi SPÚ a zpracovatelem 6.2.2015 Příloha 5 – Číselník chyb 6.2.2015 Změny v přílohách Metodického postupu pro práci s VFP k 15.12.2014 6.2.2015