KPÚ

Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 4/2016

Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 4/2016 vydané Odborem metodiky a řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu dne 31. 10. 2016 pod č.j. SPU 554194/2016 Obsah: 1.  Aktualizace  částí  projektové  dokumentace  zhotoviteli  a  úhrada  těchto  částí dokumentace 2.  Aplikace § 9 odst. 12 a 13 zákona 3.  Aplikace § 12 odst. 5 zákona 4.  K §…

MMR publikovalo metodiky k novému zákonu o zakázkách

MMR – MMR publikovalo metodiky k novému zákonu o zakázkách 04.10.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) od 1. října 2016 vytvořilo a uveřejnilo v rámci své metodické činnosti soubor metodik, jejichž účelem je usnadnění aplikování nové právní úpravy v oblasti…

Výňatky z Informací Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav

Obsah  Výňatků z Informace OMŘPÚ č. 3/2016 vydané Odborem metodiky a řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu dne 18. 7. 2016 pod č.j. SPU 359703/2016: 1.  Novela zákona č. 139/2002 Sb. 2.  Upozornění na nesrovnalost v textu kap. 10.1 MN 3.  Právo stavby – § 1240 a násl. NOZ Přílohy Poslední aktualizace Výňatky z Informace…

Vzorové smlouvy o dílo

Na adrese http://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/vzorove-smlouvy-o-dilo byly zveřejněny aktuální vzorové smlouvy o dílo. Zástupci Asociace PÚ v minulém měsíci požádali Státní pozemkový úřad o vysvětlující informace k některým článkům smluv pro KoPÚ a realizační dokumentace staveb. Se zněním odpovědí vás prostřednictvím www.asociacepu.cz seznámíme po jejich obdržení. Přílohy Poslední aktualizace Vzor SOD KoPÚ-VZMR 15.6.2016 SoD PRV PD EU v1…

VFP verze 4.0 s doplněním metodického pokynu

  Účinnost VFP 4.0 od 1.6. Do 1.10. platnost přechodného období, kdy je možné odevzdávat i VFP 3.2. Přílohy Poslední aktualizace Metodický pokyn pro práci s VFP 1.6.2016 Příloha 1 – Definice struktury výměnného formátu_verze_4.0 19.5.2016 Příloha 2 – Kontrola dat přebíraných pomocí VFP_verze_4.0 19.5.2016 Příloha 3 – Režim při předávání dat mezi SPÚ a zpracovatelem 19.5.2016 vfp_4.0 19.5.2016 Příloha 5 – Číselník chyb 19.5.2016 Změny v přílohách Metodického postupu pro práci s VFP k 5.5.2016 19.5.2016

Přísnost po Česku

Zdroj: http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Stanovisko-k-domnele-nejasnosti-platnosti-a-ucinnosti-noveho-zakona-o Portál VZ – Stanovisko k domnělé nejasnosti platnosti a účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek Stanovisko k domnělé nejasnosti platnosti a účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek 06.05.2016: 1. Do nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tedy do 1. 10. 2016) je účinný zákon současný (č. 137/2006…

Zkoušky odborné způsobilosti k projektování pozemkových úprav v roce 2016

Státní pozemkový úřad uděluje v souladu s ust. § 18 odst. 2 a 3 a ust. § 19 písm. n) zákona č. 139/2002  Sb.,  o  pozemkových  úpravách  a  pozemkových  úřadech  a  o  změně  zákona č. 229/1991  Sb.,  o  úpravě  vlastnických  vztahů  k půdě  a  jinému  zemědělskému  majetku, ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon“),  úřední …

ČÚZK – Podmínky poskytování síťových služeb ČÚZK

  Podmínky poskytování síťových služeb ČÚZK nad prostorovými daty verze 1.0 ze dne 4.3.2016 Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) poskytuje bezúplatně síťové služby (včetně metadat služeb) nad datovými sadami otevřených prostorových dat. Jedná se o prohlížecí a stahovací služby: poskytované v souladu s vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru…

Prezentace ze semináře „Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje“

Zdroj: SPOV – Spolek pro obnovu venkova Stav a perspektivy pozemkových úprav Ing. Svatava Maradová, MBA (ústřední ředitelka SPÚ) Činnost SPÚ v ochraně půdy Ing. František Pavlík, Ph.D. (SPÚ) Nástroje dotační politiky MZe k ochraně půdy v ČR a jejich aplikace v zemědělské praxi Ing. Pavel Sekáč (náměstek ministra zemědělství) Nástroje dotační politiky MŽP k…

Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 1/2016

Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 1/2016 vydané Odborem metodiky a řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu dne 2. 2. 2016 pod č.j. SPÚ 049640/2016   Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, bude v dalším textu označován jako „zákon“; vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav…