Literatura

Přípravné a průzkumné práce před zadáním KoPÚ

Dne 5.2.2015 se konal odborný workshop na téma „Přípravné a průzkumné práce před zadáním a pořizováním návrhů pozemkových úprav“. Jednotlivé přednášky z tohoto semináře je možné stáhnout z následujíchích odkazů: Podklady pro pozemkové úpravy z pohledu katastrálního úřadů – Ing. Pavel Šváb Podklady pro PÚ z pohledu KÚ Příprava a vymezování rozsahu geodetických prací pro…

Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav

Projekt se zabývá tvorbou metodických postupů a nástrojů sloužících k rozvoji venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU. Je situován do období výrazných legislativních změn, na které je nutné reagovat. Směřuje k provázání s ostatními obory. Pomůže zrychlení a zefektivnění procesu pozemkových úprav. Vytvoří podklady pro efektivní a objektivní rozhodování z hlediska časového a finančního pro kontrolu a řízení procesu pozemkových úprav.

Systém analýzy území a návrh opatření k ochraně půdy a vody v krajině – podklad pro územní plánování a pozemkové úpravy

Cílem předkládané metodiky je stanovit a popsat metody a postupy pro určení rizikových území
(lokalit) z hlediska potřeby ochrany půdy a vody před impakty plošného zemědělského
znečištění. Prostřednictvím lokalizace takto definovaných rizik a jejich míry je možno stanovit
efektivní a účinný systém opatření k ochraně půdy, vody a krajiny. Postupy jsou prezentovány
na vybraných modelových územích.

Pozemkové úpravy – nové informace a metodické postupy

Dne 5.6.2014 proběhl na Mendelově univerzitě v Brně seminář s názvem Pozemkové úpravy – nové informace a metodické postupy. Hlavním pořadatelem byl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., na zorganizování se dále podílely Mendelova univerzita v Brně, Česká společnost krajinných inženýrů a Jihomoravská pobočka Českomoravské komory pozemkových úprav.

Štěrkové cesty

I vy jste se jistě v minulosti zabývali tím, jak se štěrkové cesty budují v zahraničí. A možná i pro vás je přínosné zjištění, že se v této problematice v mnohém potkáváme se zkušenostmi našich kolegů v Americe či Německu. A z níže uvedených dokumentů možná také zjistíte, že naše zemědělce při návrzích cestní sítě rozhodně nezanedbáváme.

Vyhláška č. 13/2014 Sb.

Dne 21. ledna 2014 byla ve sbírce zákonů publikována vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. února 2014 a to bez přechodného ustanovení. Ke stažení zde: Vyhláška č. 13/2014 Sb.