Literatura

Pozemkové úpravy – krok za krokem

Brožura zaměřená na pozemkové úpravy a realizaci společných zařízení financovaných z Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Publikace se týká pozemkových úprav, jednotlivých kroků v pozemkových úpravách a realizace společných zařízení financovaných z Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Informace naleznete také o čerpání podpor z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Pozemkové úpravy – krok za krokem – PDF

Pracovní pomůcka – příděly

Příloha č. 1 k č.j. ČÚZK-03456/2015-22 Společná pracovní pomůcka Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Státního pozemkového úřadu k některým otázkám postupu v řízeních o jednoduchých pozemkových úpravách týkajících se upřesnění nebo rekonstrukce přídělů (§ 13 zákona č. 139/2002 Sb.) (aktualizovaná ke 2. červenci 2015) Úvod Postup  digitalizace  katastrálních  map  v  katastrálních  územích  (k.ú.)  s…

Zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků

Kolektiv autorů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd (VÚMOP) vydal publikaci s názvem „Zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků – recenzovaná metodika“. Metodika je určena pro odbornou praxi. Poskytuje a návodně formuluje zásady pro zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků, resp. upozorňuje na rizika s tím související. Dále poskytuje doporučené postupy pro hodnocení efektu zalesnění na…

Metodický návod – Koordinace územních plánů a pozemkových úprav

Cílem této aktualizované metodiky je především seznámit odbornou i laickou veřejnost s nezbytností úzké koordinace a vzájemné návaznosti dvou důležitých plánovacích dokumentací řešících venkovský prostor (krajinu), tedy územních plánů a pozemkových úprav. Současná praxe ukazuje na častá nedorozumění, která mají za následek nejen časové prodlení v realizaci záměrů v rámci obou procesů ale i snížení efektivnosti vložených prostředků.

Vodohospodářské studie a geologické průzkumy v pozemkových úpravách

Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Středočeská pobočka si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář VODOHOSPODÁŘSKÉ STUDIE A GEOLOGICKÉ PRŮZKUMY V POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH Odborné přednášky: 1.   Přípravné práce pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na komplexní pozemkovou úpravu (vodohospodářská studie a IG průzkumy) Ing. Václav Alexandr Mazín, Ph.D., SPÚ, Pobočka Plzeň 2.   Vodohospodářské studie v pozemkových úpravách…

Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy.

Metodika je v prvé řadě určena pro vlastníky zemědělské půdy, kteří na ni sami nehospodaří a půdu pronajímají (propachtovávají – oddíl 4. Pacht, zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník) druhé osobě. Cílem metodiky je zabránění poškození půdy nesprávným obhospodařováním pachtýře a snižování ceny pozemku. Obdobně je metodika určena i poctivým pachtýřům, kteří chtějí mít jistotu, že…

Nařízení vlády účinná od 15.4.2015

Nařízení vlády č. 72/ 2015 Sb., o podmínkách pro poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními. Nařízení vlády č. 73/ 2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě. Nařízení vlády č. 74/ 2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat. Nařízení vlády č. 75/ 2015…

Přehled platné legislativy MZE ČR

Legislativa v níže uvedeném členění k nahlédnutí či stažení. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ I.  Půda a jiný zemědělský majetek II.  Pozemkové úpravy a Státní pozemkový úřad III.  Rostlinolékařská péče IV.  Veterinární péče V.  Zemědělská výroba VI.  Potravinářská výroba VII.  Vodní hospodářství VIII.  Myslivost IX.  Rybářství X.  Lesní hospodářství XI.  Ochrana zvířat proti týrání XII.  Ekonomické nástroje k…

Zákon č. 41/2015, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a zákon č. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí České republiky.

Zákonodárce v důvodové zprávě označuje za základní cíl právě publikované novely zvýšení a lepší zabezpečení ochrany zemědělského půdního fondu, jejíž aktuální úroveň považoval v kontextu dnešní doby již za nedostatečnou. Ochrana má být posílena jak v rovině kvalitativní, čímž je myšlena ochrana před poškozováním půdní úrodnosti a dalších funkcí půdy degradačními procesy, zejména erozí a kontaminací, tak plošné. Tady jde o prevenci…