admin

Příkaz ústřední ředitelky PK 01/16

V rámci schváleného Metodického postupu pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav (VFP) je stanovena následující podmínka: Fakturace odpovídající etapy ze strany zhotovitele pozemkové úpravy bude možná za předpokladu, že na centrálním datovém uložišti bude umístěn soubor VFP s chybovým protokolem, který nebude vykazovat nepřevzatelné chyby.

Malé vodní nádrže – rybníky, Příručka pro provádění technickobezpečnostního dohledu

Publikace se zaměřuje na menší vodní nádrže, které jsou z hle­diska technickobezpečnostního dohledu zařazené do IV . kate­gorie,  protože  v  naší  krajině  tvoří  podstatnou  část  z  uměle vybudovaných nádrží a někteří vlastníci či provozovatelé často přesně neznají všechny povinnosti, které vůči nim mají. Ke stažení zde  

Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 4/2016

Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 4/2016 vydané Odborem metodiky a řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu dne 31. 10. 2016 pod č.j. SPU 554194/2016 Obsah: 1.  Aktualizace  částí  projektové  dokumentace  zhotoviteli  a  úhrada  těchto  částí dokumentace 2.  Aplikace § 9 odst. 12 a 13 zákona 3.  Aplikace § 12 odst. 5 zákona 4.  K §…

MMR publikovalo metodiky k novému zákonu o zakázkách

MMR – MMR publikovalo metodiky k novému zákonu o zakázkách 04.10.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) od 1. října 2016 vytvořilo a uveřejnilo v rámci své metodické činnosti soubor metodik, jejichž účelem je usnadnění aplikování nové právní úpravy v oblasti…

Metodický průvodce návrhem a realizací vozovek nízkokapacitních komunikací

Nabízíme certifi kovanou metodiku, která je zaměřena na postup při navrhování a provádění, na kontrolu, popř. údržbu vozovek nízkokapacitních komunikací (především vozovek lesních a polních cest). Metodika se zabývá problematikou geotechnického průzkumu, postupů při vlastním návrhu vozovky, doporučení a pokynů pro provádění, kontrolu a dozor při výstavbě. Důraz je kladen zejména na posouzení podloží vozovky a jeho případných úprav, výběru vhodné skladby vozovky s ohledem na kategorii podloží vozovky ve vztahu k úrovni zatížení.

Výňatky z Informací Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav

Obsah  Výňatků z Informace OMŘPÚ č. 3/2016 vydané Odborem metodiky a řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu dne 18. 7. 2016 pod č.j. SPU 359703/2016: 1.  Novela zákona č. 139/2002 Sb. 2.  Upozornění na nesrovnalost v textu kap. 10.1 MN 3.  Právo stavby – § 1240 a násl. NOZ Přílohy Poslední aktualizace Výňatky z Informace…

Vzorové smlouvy o dílo

Na adrese http://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/vzorove-smlouvy-o-dilo byly zveřejněny aktuální vzorové smlouvy o dílo. Zástupci Asociace PÚ v minulém měsíci požádali Státní pozemkový úřad o vysvětlující informace k některým článkům smluv pro KoPÚ a realizační dokumentace staveb. Se zněním odpovědí vás prostřednictvím www.asociacepu.cz seznámíme po jejich obdržení. Přílohy Poslední aktualizace Vzor SOD KoPÚ-VZMR 15.6.2016 SoD PRV PD EU v1…

VFP verze 4.0 s doplněním metodického pokynu

  Účinnost VFP 4.0 od 1.6. Do 1.10. platnost přechodného období, kdy je možné odevzdávat i VFP 3.2. Přílohy Poslední aktualizace Metodický pokyn pro práci s VFP 1.6.2016 Příloha 1 – Definice struktury výměnného formátu_verze_4.0 19.5.2016 Příloha 2 – Kontrola dat přebíraných pomocí VFP_verze_4.0 19.5.2016 Příloha 3 – Režim při předávání dat mezi SPÚ a zpracovatelem 19.5.2016 vfp_4.0 19.5.2016 Příloha 5 – Číselník chyb 19.5.2016 Změny v přílohách Metodického postupu pro práci s VFP k 5.5.2016 19.5.2016