admin

Důležité jsou i pozemkové úpravy

Malé pozemky také často leží uprostřed velkých ploch jiných majitelů. Když jsou přístupné z pozemní komunikace, jsou v průměru 2,4krát dražší. Důležité jsou i pozemkové úpravy. Tržní cena pozemků průměrného vlastníka, který má 2,5 hektaru na jeden výpis z katastru nemovitostí, činí před pozemkovou úpravou asi 225 tisíc korun, po jejich scelení a zpřístupnění už kolem 320 tisíc korun. Projekční a geodetické práce stojí podle Skleničky asi čtvrtinu tohoto zisku.

Pozemkové úpravy pomohou uskutečňovat plán ochrany Milenovic

Město dělalo také dílčí opatření. Například v Milenovicích byla vybudována stoka, která odvádí vodu z Radčického potoka a z okolních polí. Právě tato dešťová voda nadělala před jedenácti lety velké škody. „V Milenovicích se dělají dílčí pozemkové úpravy. Po jejich skončení by bylo možné začít uskutečňovat plán ochrany Milenovic před vodou z Blanice. Město ho má zpracovaný, ale půjde o velké peníze. Realizace závisí hlavně na dotacích,“ upřesnil Jaromír Hlaváč.

Zbyněk Fiala: Povodně a příroda

Zbyly nějaké příležitosti? Tou největší je zřejmě spoléhání na to, že povodeň lidi probudí a začnou jednat rychleji a komplexněji. Vidíme také vnímání rizik změny klimatu a doporučení, aby opatření mířila proti následku i příčině. Jenže jsou tu i hrozby, a tou největší je neschopnost domluvit se a nemožnost překročit hranice rozparcelovaných pozemků, kdy ochrana vlastnictví jednoho znemožňuje rozsáhlejší pozemkové úpravy a ohrožuje tak vlastnictví všech ostatních.

I. CIRKULÁŘ KONFERENCE KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2013

16. ročník konferenci se bude konat v zasedací místnosti MZe ČR v Praze ve dnech 19. a 20. září 2013

Konference je pořádána ve spolupráci se stavební fakultou ČVUT v Praze, kde 18.9.2013 proběhne studentská konference „Voda a krajina“

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,
dovoluji si Vás za Českou společnost krajinných inženýrů pozvat na již tradiční konferenci KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2013.

Letos bude jakýmsi pomyslným předskokanem doprovodná studentská konference „domovské“ katedry stavební fakulty ČVUT v Praze, která je organizována katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství a proběhne na půdě stavební fakulty 18.9.2013. Její aktivní účastníci se mohou v následujících dnech zúčastnit konference KI 2013.

Začíná příprava III. etapy Prevence před povodněmi

Rozhovor s Ing. Alešem Kendíkem, jenž jako náměstek ministra zemědělství má na starosti úsek vodního hospodářství.

Otázka: Zůstane prioritou Ministerstva zemědělství zadržování vody v krajině také v dalších letech, a to i s ohledem na nové programovací období EZ?

Ano, zadržování a retence vody nejenom ve vodních dílech, ale také v krajině, zůstává naší jednoznačnou prioritou. Dochází k výraznému rozšíření zatravněných ploch, využívají se komplexní pozemkové úpravy a připravuje se podpora >>ozelenění<< ve Společné zemědělské politice pro období po roce 2014.

Jan Žáček – tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství, řekl o pozemkových úpravách

Tisková zpráva – Do realizace komplexních pozemkových úprav, které jsou významnou prioritou Ministerstva zemědělství a mají velmi kladný dopad na ekologickou stabilitu krajiny, je potřeba více zapojit širokou veřejnost. To bylo také cílem dnešní odborné konference tematické pracovní skupiny „Pozemkové úpravy“, která se konala na Ministerstvu zemědělství. Její účastníci jednali i o pozemkových úpravách v Programu rozvoje venkova 2007 – 2013 a výhledu na období 2014 – 2020.

Státní úřad zpomalil stavbu protipovodňových opatření, hrozí ztráta dotace

Přibyslav (Havlíčkobrodsko) – Propadnutí evropských dotací na stavbu protipovodňových opatření v místní části Dolní Jablonná se bojí přibyslavská radnice. Že by zdržení, kvůli kterému situace nastala, zavinili sami, však představitelé města odmítají – průtahy podle nich způsobil Státní pozemkový úřad. Úřad chce problém vyřešit žádostí o prodloužení termínu dokončení projektu. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/229617-statni-urad-zpomalil-stavbu-protipovodnovych-opatreni-hrozi-ztrata-dotace/    

Podněty ke zrychlení procesu pozemkových úprav v ČR

Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy Věc: Podněty ke zrychlení procesu pozemkových úprav v ČR Určeno reorganizátorům soustavy pozemkových úřadů, kteří budou nepochybně vystaveni manipulacím  skrytým se za tezi – je nutno zrychlit poz. úpravy, cestou jejich zjednodušení. Tyto manipulace nejsou nové. Manipulátoři mají známá příjmení, tristní neznalost  poz. úprav a skrývanou neúctu k právu. Někteří z nich pracují…