Novela katastrální vyhlášky

cuzk

zdroj: ČÚZK Dne 29. 3. 2017 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Účinnost vyhlášky nastává dnem…

Metodický pokyn pro aktualizaci BPEJ

logoSPUCR

Aktualizovaný Metodický pokyn pro aktualizaci BPEJ jehož účelem je seznámit  Krajské  pozemkové  úřady,  pobočky  KPÚ,  zaměstnance  Odboru  půdní  služby, zaměstnance Odboru provozu ICT a technické infrastruktury (oddělení správy dat), katastrální…

Výňatky z Informace OMPÚ č. 1/2017

logoSPUCR

Výňatky z Informace OMPÚ č. 1/2017 vydané    Odborem metodiky pozemkových  úprav Státního  pozemkového úřadu  dne 28.  2. 2017 pod č.j. SPÚ 089940/2017. Obsah: 1.  Tvary a umístění pozemků ve správě…

Novela katastrální vyhlášky

cuzk

zdroj: ČÚZK Dne 29. 3. 2017 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Účinnost vyhlášky nastává dnem…

Příkaz ústřední ředitelky PK 01/16

logoSPUCR

V rámci schváleného Metodického postupu pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav (VFP) je stanovena následující podmínka: Fakturace odpovídající etapy ze strany zhotovitele pozemkové úpravy bude možná za předpokladu, že na centrálním datovém uložišti bude umístěn soubor VFP s chybovým protokolem, který nebude vykazovat nepřevzatelné chyby.

Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 4/2016

spucr

Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 4/2016 vydané Odborem metodiky a řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu dne 31. 10. 2016 pod č.j. SPU 554194/2016 Obsah: 1.  Aktualizace  částí  projektové  dokumentace …

Metodický průvodce návrhem a realizací vozovek nízkokapacitních komunikací

Nabízíme certifi kovanou metodiku, která je zaměřena na postup při navrhování a provádění, na kontrolu, popř. údržbu vozovek nízkokapacitních komunikací (především vozovek lesních a polních cest). Metodika se zabývá problematikou geotechnického průzkumu, postupů při vlastním návrhu vozovky, doporučení a pokynů pro provádění, kontrolu a dozor při výstavbě. Důraz je kladen zejména na posouzení podloží vozovky a jeho případných úprav, výběru vhodné skladby vozovky s ohledem na kategorii podloží vozovky ve vztahu k úrovni zatížení.

Vzorové smlouvy o dílo

spucr

Na adrese http://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/vzorove-smlouvy-o-dilo byly zveřejněny aktuální vzorové smlouvy o dílo. Zástupci Asociace PÚ v minulém měsíci požádali Státní pozemkový úřad o vysvětlující informace k některým článkům smluv pro KoPÚ a…

VFP verze 4.0 s doplněním metodického pokynu

spucr

  Účinnost VFP 4.0 od 1.6. Do 1.10. platnost přechodného období, kdy je možné odevzdávat i VFP 3.2. Přílohy Poslední aktualizace Metodický pokyn pro práci s VFP 1.6.2016 Příloha 1 – Definice struktury výměnného formátu_verze_4.0 19.5.2016…

Geotechnické problémy vodních staveb

fast_new_300_200

Vážení kolegové, ve spolupráci Ústavu geotechniky a Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně bude probíhat kurz CŽV na téma Geotechnické problémy vodních staveb. Podrobnosti naleznete v prvním oběžníku, termín…

Přísnost po Česku

mmr

Zdroj: http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Stanovisko-k-domnele-nejasnosti-platnosti-a-ucinnosti-noveho-zakona-o Portál VZ – Stanovisko k domnělé nejasnosti platnosti a účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek Stanovisko k domnělé nejasnosti platnosti a účinnosti nového zákona o zadávání veřejných…

ÚSES – zelená páteř krajiny 

logo uses

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční seminář ÚSES – zelená páteř krajiny viz kalendář Zaměření semináře  Tak jako v předchozích letech se i letos budeme věnovat aktuálním otázkám v oblasti ÚSES včetně výhledu do blízké budoucnosti. Seminář bude věnován zejména následujícím okruhům: •  patnáct let semináře „ÚSES ‐ zelená páteř krajiny“ •  nová Metodika vymezování ÚSES •  plány ÚSES •  standardy ÚSES

Novela katastrálního zákona

V rámci zákona č. 106/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve…

SMĚROVÉ SLOUPKY A ODRAZKY ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ

Předmět technických podmínek TP 58 – 02/2016 Předmětem  těchto  technických  podmínek  (dále  TP)  jsou  zásady  pro  používání  směrových  sloupků a odrazek. TP obsahují rozdělení směrových sloupků a odrazek a zásady…

Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 1/2016

spucr

Výňatky z Informace OMŘPÚ č. 1/2016 vydané Odborem metodiky a řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu dne 2. 2. 2016 pod č.j. SPÚ 049640/2016   Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových…

Technický standard plánu společných zařízení – aktualizace 2016

spucr

Veřejný  zájem  v  pozemkových  úpravách,  podporovaný  veřejnými  finančními  prostředky, realizovaný  zejména  prostřednictvím  společných  zařízení,  klade  vysoké  nároky  na  kvalitu dokumentace plánu společných zařízení (dále jen PSZ). Státní pozemkový úřad vymezuje…

Výsadba stromů

AOPK

Standard péče o přírodu a krajinu vydala AOPK ČR ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou a Mendelevovou univerzitou Brno. Standard „Výsadba stromů“ definuje účel a náplň pracovních operací, realizovaných…

Aktuální verze VFP 3.2

spucr

Ke dni 07.01.2016 byla zveřejněna aktuální verze VFP 3.2 Přílohy Datum zveřejnění Příloha 1 – Definice struktury výměnného formátu_verze_3.2 7.1.2016 vfp_3.2 7.1.2016 Příloha 2 – Kontrola dat přebíraných pomocí VFP_verze_3.2…